vv auto
Reklama

Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka

5. leden 2021, 07:58

Kolín - Na otevřený dopis kandidáta na předsedu OFS Kolín Michala Škopka zareagoval stávající předseda Ivo Pařík:

Vážený pane Škopku,

 jsem rád, že se rozhýbala otevřená diskuse na téma, jak to, kdo s fotbalem na okrese myslí.

Osobně nerad komunikuji touto e-mailovou formou, dávám přednost otevřenému dialogu za osobní přítomnosti všech, kterých se tato „diskuse“ týká. S ohledem na COVID-19 situaci však musím e-mailem reagovat na Vaše podněty ohledně Volební hromady OFS Kolín v roce 2021.

Předem musím zdůraznit, že VV OFS při přípravě volební hromady postupuje zcela podle Stanov OFS Kolín a předpisů FAČR. Pokud není něco Stanovami OFS Kolín, resp. předpisy FAČR upraveno, tak se snažíme nijak výrazně neodchylovat od předchozí praxe průběhů VH OFS Kolín. Za dobu mého působení jsem k průběhu VH nezaznamenal závažné výhrady.

 K Vašim podnětům – chápu, že Vám nemusí být známo, jaké povinnosti má OFS Kolín, že dohromady směšujete aktuální a minulou valnou hromadu, že se nevhodně otíráte o již zemřelého pana Pavla Drahoše. Buď zcela vědomě šíříte nepravdy anebo Vám vaši našeptávači podstrkují chybné informace. Nicméně se níže k jednotlivým bodům srozumitelně a jasně vyjádřím.  Vy sám zjevně nemáte mnoho zkušeností s činností a řízením OFS, necháte sebou manipulovat a neověřujete si Vámi prezentované informace voličům z jednotlivých oddílů.

Co působí nanejvýše smutně, je fakt, že do volebního boje o post předsedy OFS zatahujete regionální a komunální politiky. Pro Vaši informaci FIFA a UEFA striktně zakazují vměšování se politiků do autonomního rozhodování fotbalových orgánů pod poměrně přísnými sankcemi? Proto odpovím pouze Vám a kopii zašlu předsedovi FAČR panu Malíkovi a všem obeslaným zástupcům oddílů. Nechápu, proč tak činíte a napadá mne jen jediné vysvětlení. Nemáte jiné argumenty než Vaše plytká slova o prohnilém systému, korupci, ovlivňování zápasů, netransparentním hospodaření jednotlivých svazů fotbalu apod.“.

Zatím jste nepředložil jediný seriózní argument, který by odůvodňoval Vaše nevybíravá slova k stávajícímu vedení OFS Kolín. Musím bohužel konstatovat, že je to obecný trend tzv. fevoluce. Plošně očerňuje dobrovolnou a obětavou práci všech, kteří se na práci okresních fotbalových svazů podílejí. A to pomocí velice povrchních frází, aniž byste detailně znali problematiku OFS a jeho skutečný chod. Je veřejně známá věc, že čelní představitelé fevoluce, kteří se léta pohybovali ve vedení FAČR, nyní poskytují moudra z velké části uměle postaveným a zřejmě mimo fotbalové hnutí honorovaným kandidátům na posty předsedů OFS.

 Když je vše v OFS Kolín špatně, systém je očividně prohnilý a totálně zkorumpovaný, tak kde jste se nám pane Škopku ukrýval celých uplynulých 11 let? Proč jste kriticky a konstruktivně nevystupoval dříve? Proč jste nekandidoval při předchozích volbách
na posty ve vedení OFS?

Možná to myslíte s fotbalem dobře a já tomu chci věřit, ale obecnými frázemi a očerňováním protikandidátů a bez věcných argumentů se fotbal nikam neposune. Skoro mám pocit, že jste v 21. století objevil Ameriku, nicméně deklarovaná zlepšení (více rozhodčích, dotace, infrastruktura oddílů, širší zapojení mládeže, spolupráce klubů atp.) se již drahnou řadu let snaží vedení okresů (nejen kolínského) realizovat. Někde více, někde méně úspěšně.

Okresy byly a stále jsou bohužel až na periferii zájmů vedení FAČR. Zájem se vždy pravidelně zvyšuje před každou velkou volební hromadou.

K Vašim dotazům:

Proč nebyly zástupcům členských klubů OFS Kolín v rámci oznámení o VH zaslány lístky pro jimi navrhované kandidáty? Pominu – li, že jste původně zaslali mandátní lístky z roku 2017.
Odpověď:
Nerozumím Vašemu dotazu, na co se přesně ptáte. Ale zkusím odhadnout, že asi máte na mysli „delegační lístek“ neboli mandát, který je dle Stanov OFS k dispozici na portálu asociace, na úřední desce OFS Kolín. Tedy zaslány byly. Konkrétně jsou na této adrese:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/256?recordId=42262

Proč vyžadujete zaslání jakési „návratky“, kterou Stanovy OFS Kolín neznají?
Odpověď:
Nic za tím nehledejte. Zasláním návratky jsme s ohledem na stávající restrikce plynoucí z nouzového stavu a rychlosti šíření COVID-19 chtěli urychlit odbavení delegátů u prezence, aby nedocházelo k shlukování osob a k dlouhým časovým prodlevám v odbavení delegátů. Tímto chceme minimalizovat zdravotní rizika všech zúčastněných, včetně pomocného aparátu, který se bude muset o řádný průběh VH bude starat.

 • Jak odůvodníte, že se v mnoha klubech podivují nad informací vyplývající ze Stanov, a to ze článku 15 odstavce 4 a 5, která nebyla v minulých volbách dodržena? Tím tak minulé volby proběhly v rámci porušení Stanov a volba VV byla tedy neoprávněná. Nikdo totiž tuto podmínku podle námi získaných informací nedodržel.

Odpověď:
Upřímně mi Váš dotaz přijde úplně zmatečný. Chcete po předsedovi OFS odůvodnění, proč se v mnoha klubech nad něčím podivují? Měl byste se zeptat těch zástupců klubů, kteří se podivují a proč. Tvrdíte, že volba VV
byla v minulých neoprávněná? Já za sebe mohu prohlásit, že jsem kandidoval zcela oprávněně. Jsem způsobilý, bezúhonný a splnil jsem i ostatní náležitosti, které jsou uvedeny ve Stanovách a jejich přílohách. Já osobně nemám žádné informace od řádně zvolených členů volební či mandátové komise z poslední VH či členů stejných komisí z dřívějších VH, že by volby proběhly neregulérně. Rád bych všem zdůraznil, že volební komise pracuje vždy nezávisle na vedení OFS. Personálně je obsazena podle toho, jak ji zvolí delegáti VH. Posuzuje každého kandidáta, zda je schopen se ucházet o post předsedy, člena výkonného výboru či revizní komise OFS. Podobně mandátová komise – její členové posuzovali u každého mandanta, zda je oprávněn volit za příslušný oddíl. Co je důležité říci – nikdo z členů volební komise nesmí být kandidátem na předsedu OFS, člena výkonného výboru či revizní komise. Shrnu-li-předseda OFS nijak nemůže a nezasahuje do práce volební či mandátové komise. Práci volební i mandátové komise schvalují delegáti jednotlivých oddílů hlasováním na VH.

 • Kdy a jak zveřejníte všechny kandidáty na volené funkce do OFS Kolín?
  Odpověď: Je nanejvýše politováníhodné, že neznáte volební řád VH OFS Kolín, který vkládá kompetenci posoudit, kdo je oprávněn se ucházet o volené funkce a splnil veškeré náležitosti, výhradně do rukou volební komise. Volební komise je volena zástupci valné hromady přímo v den konání valné hromady. Já si proto rozhodně nebudu osobovat

právo sdělovat veřejnosti, kdo kandiduje, kdo je oprávněn kandidovat, a proto ani na Vaši otázku nebudu odpovídat. Jak jsem dříve otevřeně deklaroval, já se o post předsedy OFS ucházet budu.

Jak je možné, že po úmrtí člena VV, pana Pavla Drahoše, nedošlo k jeho nahrazení? Je nepochopitelné, že pan Drahoš je stále i tři roky po svém úmrtí členem VV, jste předsedou.
Odpověď:
S ohledem na památku pana Pavla Drahoše, jeho dlouholetou práci ve VV OFS Kolín a obecně ve fotbale mne velice mrzí, že musím reagovat na Váš neskutečně hloupý dotaz. Pokud to nevíte, tak smrtí zaniká mandát nejen ve výkonném výboru OFS, ale i v jakékoliv jiné volené fotbalové funkci. Vaše tvrzení, je pan Drahoš stále členem výkonného výboru i po smrti je nedůstojné. Ve stanovách OFS Kolín není stanovena povinnost nahradit člena výkonného výboru v případě odstoupení či smrti. Za situace, kdy byl výkonný výbor OFS usnášení schopný, k tomu nebyl žádný důvod.

Jak je možné, že jste od roku 2017 do současné doby jako pobočný spolek nezveřejnili účetní závěrku do Sbírky listin ve Veřejném rejstříku, včetně pravidelných VH?
Odpověď:
Pokud to zatím nevíte, rád Vám informaci sdělím. OFS Kolín nemá povinnost vytvářet výroční zprávu, tedy ji ani zveřejňovat ve Sbírce listin. Na každé valné hromadě jsem vždy prezentoval výsledky hospodaření OFS Kolín a stav finančních prostředků k poslednímu dni. VH tyto informace vždy bez připomínek schválila. Samozřejmě nemáme co skrývat, tedy než budou uzávěrky zveřejněny ve Sbírce listin spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Uzávěrky za roky 2017, 2018, 2019, jsou k dispozici na OFS Kolín. Jen na okraj v duchu hesla „kážu vodu, piji víno“ – víte pane Škopku, že nejeden z klubů, který Vás navrhl také nemá zveřejněny účetní závěrky. Například ani Býchory či Cerhenice ve Sbírce listin účetní závěrky nemají.

 • Proč zasíláte oficiální a důležité informace z OFS Kolín, například právě o svolání VH, na e-mailové adresy, které nejsou určeny statutárním orgánům vyplývajících ze shora zmiňovaného článku 15, podle Stanov OFS Kolín? A naopak, těmto se informace o konání VH vůbec nedostávají?

Odpověď:
Předně, o svolání VH pojednává čl. 14 a nikoli 15 Stanov OFS Kolín, jak uvádíte mylně ve svém dotazu. V tomto čl. 14 se také hovoří, že VH musí být svolána oznámením na Úřední desce. Žádné e-maily bychom tedy ani posílat nemuseli, protože Stanovy OFS Kolín nic takového nenařizují. Není problém současného vedení OFS Kolín, že statutární zástupci klubů nečtou Úřední desku. Je tedy jen naše dobrá vůle směrem ke klubům, že jim dotčené e-maily posíláme, a důvod, že jsou emaily zasílány na ty e-mailové adresy, na které jsou zasílány je velice prostý. Asi to nevíte, ale v přihláškách do soutěže uvádí každý oddíl e-mailovou adresu, na kterou si oddíl přeje, aby byl e-mail zasílán. Přihláška je podepsána statutárním zástupcem (zástupci). Proto předpokládám, že si statutární zástupci oddílů zvolili a odsouhlasili takovou e-mailovou adresu, u které mají zajištěno, že jim bude tak důležitá informace předána.

 • Proč jste zvolil termín, respektive čas volební valné hromady, na všední den od 16 hodin? Uvědomujete si tak, že mnozí delegáti se především z pracovních důvodů nebudou moci zúčastnit. Je to schválnost? Nezlobte se, ale tento čas je skutečně neakceptovatelný.

Odpověď:
Důrazně odmítám Vaše tvrzení, že se jedná o schválnost. Nikdy se nemůžete s místem, termínem a časem zavděčit všem. Je skutečně dětinské, pokud se domníváte, že vyhovíte všem více než šedesáti oddílům najednou. Když
se podívám zpětně, všechny volební valné hromady OFS Kolín probíhaly ve všední den, zhruba ve stejnou hodinu. V Kolíně není moc míst, které pojmou takový počet osob a zejména v zimních měsících jsou o víkendech večer obsazeny. Navíc se jedná o volební valné hromady, které se konají jednou za čtyři roky. Termín a čas konání valné hromady je oznámen měsíc dopředu. Pokud se delegát nemůže valné hromady zúčastnit má dostatek času
a prostoru na to, aby zplnomocnil náhradní osobu.

Mrzí mne, že musím odpovídat takovýmto způsobem a tónem, ale podle mého názoru již byla z Vaší strany překročena mez slušné a věcně vedené předvolební debaty.

S pozdravem,
JUDr. Ivo Pařík
předseda VV OFS Kolín

Související článek:
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem

AVE_CZ
Reklama
Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka

Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka

5. leden 2021

Kolín - Na otevřený dopis kandidáta na předsedu OFS Kolín Michala Škopka zareagoval stávající předseda Ivo Pařík:

Vážený pane Škopku,

 jsem rád, že se rozhýbala otevřená diskuse na téma, jak to, kdo s fotbalem na okrese myslí.

Osobně nerad komunikuji touto e-mailovou formou, dávám přednost otevřenému dialogu za osobní přítomnosti všech, kterých se tato „diskuse“ týká. S ohledem na COVID-19 situaci však musím e-mailem reagovat na Vaše podněty ohledně Volební hromady OFS Kolín v roce 2021.

Předem musím zdůraznit, že VV OFS při přípravě volební hromady postupuje zcela podle Stanov OFS Kolín a předpisů FAČR. Pokud není něco Stanovami OFS Kolín, resp. předpisy FAČR upraveno, tak se snažíme nijak výrazně neodchylovat od předchozí praxe průběhů VH OFS Kolín. Za dobu mého působení jsem k průběhu VH nezaznamenal závažné výhrady.

 K Vašim podnětům – chápu, že Vám nemusí být známo, jaké povinnosti má OFS Kolín, že dohromady směšujete aktuální a minulou valnou hromadu, že se nevhodně otíráte o již zemřelého pana Pavla Drahoše. Buď zcela vědomě šíříte nepravdy anebo Vám vaši našeptávači podstrkují chybné informace. Nicméně se níže k jednotlivým bodům srozumitelně a jasně vyjádřím.  Vy sám zjevně nemáte mnoho zkušeností s činností a řízením OFS, necháte sebou manipulovat a neověřujete si Vámi prezentované informace voličům z jednotlivých oddílů.

Co působí nanejvýše smutně, je fakt, že do volebního boje o post předsedy OFS zatahujete regionální a komunální politiky. Pro Vaši informaci FIFA a UEFA striktně zakazují vměšování se politiků do autonomního rozhodování fotbalových orgánů pod poměrně přísnými sankcemi? Proto odpovím pouze Vám a kopii zašlu předsedovi FAČR panu Malíkovi a všem obeslaným zástupcům oddílů. Nechápu, proč tak činíte a napadá mne jen jediné vysvětlení. Nemáte jiné argumenty než Vaše plytká slova o prohnilém systému, korupci, ovlivňování zápasů, netransparentním hospodaření jednotlivých svazů fotbalu apod.“.

Zatím jste nepředložil jediný seriózní argument, který by odůvodňoval Vaše nevybíravá slova k stávajícímu vedení OFS Kolín. Musím bohužel konstatovat, že je to obecný trend tzv. fevoluce. Plošně očerňuje dobrovolnou a obětavou práci všech, kteří se na práci okresních fotbalových svazů podílejí. A to pomocí velice povrchních frází, aniž byste detailně znali problematiku OFS a jeho skutečný chod. Je veřejně známá věc, že čelní představitelé fevoluce, kteří se léta pohybovali ve vedení FAČR, nyní poskytují moudra z velké části uměle postaveným a zřejmě mimo fotbalové hnutí honorovaným kandidátům na posty předsedů OFS.

 Když je vše v OFS Kolín špatně, systém je očividně prohnilý a totálně zkorumpovaný, tak kde jste se nám pane Škopku ukrýval celých uplynulých 11 let? Proč jste kriticky a konstruktivně nevystupoval dříve? Proč jste nekandidoval při předchozích volbách
na posty ve vedení OFS?

Možná to myslíte s fotbalem dobře a já tomu chci věřit, ale obecnými frázemi a očerňováním protikandidátů a bez věcných argumentů se fotbal nikam neposune. Skoro mám pocit, že jste v 21. století objevil Ameriku, nicméně deklarovaná zlepšení (více rozhodčích, dotace, infrastruktura oddílů, širší zapojení mládeže, spolupráce klubů atp.) se již drahnou řadu let snaží vedení okresů (nejen kolínského) realizovat. Někde více, někde méně úspěšně.

Okresy byly a stále jsou bohužel až na periferii zájmů vedení FAČR. Zájem se vždy pravidelně zvyšuje před každou velkou volební hromadou.

K Vašim dotazům:

Proč nebyly zástupcům členských klubů OFS Kolín v rámci oznámení o VH zaslány lístky pro jimi navrhované kandidáty? Pominu – li, že jste původně zaslali mandátní lístky z roku 2017.
Odpověď:
Nerozumím Vašemu dotazu, na co se přesně ptáte. Ale zkusím odhadnout, že asi máte na mysli „delegační lístek“ neboli mandát, který je dle Stanov OFS k dispozici na portálu asociace, na úřední desce OFS Kolín. Tedy zaslány byly. Konkrétně jsou na této adrese:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/256?recordId=42262

Proč vyžadujete zaslání jakési „návratky“, kterou Stanovy OFS Kolín neznají?
Odpověď:
Nic za tím nehledejte. Zasláním návratky jsme s ohledem na stávající restrikce plynoucí z nouzového stavu a rychlosti šíření COVID-19 chtěli urychlit odbavení delegátů u prezence, aby nedocházelo k shlukování osob a k dlouhým časovým prodlevám v odbavení delegátů. Tímto chceme minimalizovat zdravotní rizika všech zúčastněných, včetně pomocného aparátu, který se bude muset o řádný průběh VH bude starat.

 • Jak odůvodníte, že se v mnoha klubech podivují nad informací vyplývající ze Stanov, a to ze článku 15 odstavce 4 a 5, která nebyla v minulých volbách dodržena? Tím tak minulé volby proběhly v rámci porušení Stanov a volba VV byla tedy neoprávněná. Nikdo totiž tuto podmínku podle námi získaných informací nedodržel.

Odpověď:
Upřímně mi Váš dotaz přijde úplně zmatečný. Chcete po předsedovi OFS odůvodnění, proč se v mnoha klubech nad něčím podivují? Měl byste se zeptat těch zástupců klubů, kteří se podivují a proč. Tvrdíte, že volba VV
byla v minulých neoprávněná? Já za sebe mohu prohlásit, že jsem kandidoval zcela oprávněně. Jsem způsobilý, bezúhonný a splnil jsem i ostatní náležitosti, které jsou uvedeny ve Stanovách a jejich přílohách. Já osobně nemám žádné informace od řádně zvolených členů volební či mandátové komise z poslední VH či členů stejných komisí z dřívějších VH, že by volby proběhly neregulérně. Rád bych všem zdůraznil, že volební komise pracuje vždy nezávisle na vedení OFS. Personálně je obsazena podle toho, jak ji zvolí delegáti VH. Posuzuje každého kandidáta, zda je schopen se ucházet o post předsedy, člena výkonného výboru či revizní komise OFS. Podobně mandátová komise – její členové posuzovali u každého mandanta, zda je oprávněn volit za příslušný oddíl. Co je důležité říci – nikdo z členů volební komise nesmí být kandidátem na předsedu OFS, člena výkonného výboru či revizní komise. Shrnu-li-předseda OFS nijak nemůže a nezasahuje do práce volební či mandátové komise. Práci volební i mandátové komise schvalují delegáti jednotlivých oddílů hlasováním na VH.

 • Kdy a jak zveřejníte všechny kandidáty na volené funkce do OFS Kolín?
  Odpověď: Je nanejvýše politováníhodné, že neznáte volební řád VH OFS Kolín, který vkládá kompetenci posoudit, kdo je oprávněn se ucházet o volené funkce a splnil veškeré náležitosti, výhradně do rukou volební komise. Volební komise je volena zástupci valné hromady přímo v den konání valné hromady. Já si proto rozhodně nebudu osobovat

právo sdělovat veřejnosti, kdo kandiduje, kdo je oprávněn kandidovat, a proto ani na Vaši otázku nebudu odpovídat. Jak jsem dříve otevřeně deklaroval, já se o post předsedy OFS ucházet budu.

Jak je možné, že po úmrtí člena VV, pana Pavla Drahoše, nedošlo k jeho nahrazení? Je nepochopitelné, že pan Drahoš je stále i tři roky po svém úmrtí členem VV, jste předsedou.
Odpověď:
S ohledem na památku pana Pavla Drahoše, jeho dlouholetou práci ve VV OFS Kolín a obecně ve fotbale mne velice mrzí, že musím reagovat na Váš neskutečně hloupý dotaz. Pokud to nevíte, tak smrtí zaniká mandát nejen ve výkonném výboru OFS, ale i v jakékoliv jiné volené fotbalové funkci. Vaše tvrzení, je pan Drahoš stále členem výkonného výboru i po smrti je nedůstojné. Ve stanovách OFS Kolín není stanovena povinnost nahradit člena výkonného výboru v případě odstoupení či smrti. Za situace, kdy byl výkonný výbor OFS usnášení schopný, k tomu nebyl žádný důvod.

Jak je možné, že jste od roku 2017 do současné doby jako pobočný spolek nezveřejnili účetní závěrku do Sbírky listin ve Veřejném rejstříku, včetně pravidelných VH?
Odpověď:
Pokud to zatím nevíte, rád Vám informaci sdělím. OFS Kolín nemá povinnost vytvářet výroční zprávu, tedy ji ani zveřejňovat ve Sbírce listin. Na každé valné hromadě jsem vždy prezentoval výsledky hospodaření OFS Kolín a stav finančních prostředků k poslednímu dni. VH tyto informace vždy bez připomínek schválila. Samozřejmě nemáme co skrývat, tedy než budou uzávěrky zveřejněny ve Sbírce listin spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Uzávěrky za roky 2017, 2018, 2019, jsou k dispozici na OFS Kolín. Jen na okraj v duchu hesla „kážu vodu, piji víno“ – víte pane Škopku, že nejeden z klubů, který Vás navrhl také nemá zveřejněny účetní závěrky. Například ani Býchory či Cerhenice ve Sbírce listin účetní závěrky nemají.

 • Proč zasíláte oficiální a důležité informace z OFS Kolín, například právě o svolání VH, na e-mailové adresy, které nejsou určeny statutárním orgánům vyplývajících ze shora zmiňovaného článku 15, podle Stanov OFS Kolín? A naopak, těmto se informace o konání VH vůbec nedostávají?

Odpověď:
Předně, o svolání VH pojednává čl. 14 a nikoli 15 Stanov OFS Kolín, jak uvádíte mylně ve svém dotazu. V tomto čl. 14 se také hovoří, že VH musí být svolána oznámením na Úřední desce. Žádné e-maily bychom tedy ani posílat nemuseli, protože Stanovy OFS Kolín nic takového nenařizují. Není problém současného vedení OFS Kolín, že statutární zástupci klubů nečtou Úřední desku. Je tedy jen naše dobrá vůle směrem ke klubům, že jim dotčené e-maily posíláme, a důvod, že jsou emaily zasílány na ty e-mailové adresy, na které jsou zasílány je velice prostý. Asi to nevíte, ale v přihláškách do soutěže uvádí každý oddíl e-mailovou adresu, na kterou si oddíl přeje, aby byl e-mail zasílán. Přihláška je podepsána statutárním zástupcem (zástupci). Proto předpokládám, že si statutární zástupci oddílů zvolili a odsouhlasili takovou e-mailovou adresu, u které mají zajištěno, že jim bude tak důležitá informace předána.

 • Proč jste zvolil termín, respektive čas volební valné hromady, na všední den od 16 hodin? Uvědomujete si tak, že mnozí delegáti se především z pracovních důvodů nebudou moci zúčastnit. Je to schválnost? Nezlobte se, ale tento čas je skutečně neakceptovatelný.

Odpověď:
Důrazně odmítám Vaše tvrzení, že se jedná o schválnost. Nikdy se nemůžete s místem, termínem a časem zavděčit všem. Je skutečně dětinské, pokud se domníváte, že vyhovíte všem více než šedesáti oddílům najednou. Když
se podívám zpětně, všechny volební valné hromady OFS Kolín probíhaly ve všední den, zhruba ve stejnou hodinu. V Kolíně není moc míst, které pojmou takový počet osob a zejména v zimních měsících jsou o víkendech večer obsazeny. Navíc se jedná o volební valné hromady, které se konají jednou za čtyři roky. Termín a čas konání valné hromady je oznámen měsíc dopředu. Pokud se delegát nemůže valné hromady zúčastnit má dostatek času
a prostoru na to, aby zplnomocnil náhradní osobu.

Mrzí mne, že musím odpovídat takovýmto způsobem a tónem, ale podle mého názoru již byla z Vaší strany překročena mez slušné a věcně vedené předvolební debaty.

S pozdravem,
JUDr. Ivo Pařík
předseda VV OFS Kolín

Související článek:
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem