PM
Reklama

Chodník ze Sedlce na Kaňk si vyžádal více jak sto tisíc nad rámec uzavřené smlouvy

5. leden 2019, 08:39

Kutná Hora - Těsně před Vánoci skončilo omezení dopravy Kaňk - Sedlec a cyklistům s chodci začal sloužit nový chodník. Nový chodník ale radnici bude stát o 122.900,- Kč bez DPH více než bylo ujednáno ve smlouvě. Tyto finanční prostředky schválila rada na svém mimořádném prosincovém zasedání.

Navýšení nákladů má podle místostarosty Víta Šnajdra tři důvody. "Zásadní změnou stavby byla nutnost provedení zatrubnění příkopu podél stezky pro odvod dešťové vody z komunikace III/03322. Namísto otevřeného rigolu muselo být v délce více jak dvěstě metrů vybudováno drenážní potrubí se štěrkovým vsakem, obsypem s geotextilií a zemními pracemi," uvedl místostarosta a pokračoval: "Důvodem změny bylo nebezpečí narušení haldového svahu podél nové stezky v úseku odbočky k rozhledně - Kaňk. Kromě statického problému se předpokládá, že zemina z důlních hald obsahuje zdraví škodlivé látky a zatrubněním se tak zcela eliminuje splavování kontaminované zeminy, ke kterému dnes v otevřeném příkopu dochází."

Dalším důvodem zvýšených nákladů byla instalace dopravních značek. "Vzhledem k požadavkům vedení města a občanů na zvýšení bezpečnosti bylo nakonec prosazeno u Policie ČR DI osazení několika dopravních značek nad rámec původní projektové dokumentace. Jedná se zejména o svislé dopravní značení, upozorňující na pohyb chodců v místě odbočení k rozhledně, snížení rychlosti v úseku mezi Kaňkem a Sedlcí a vyznačení křížení úvozové cesty se silnicí III/03322," upřesnil Vít Šnajdr.

Třetí příčinou nákladů byla chyba v projektu veřejného osvětlení. "Chybou specialisty v projektu nebylo do položkového rozpočtu pro soutěž zahrnuto devět svítidel s výstrojí z celkového počtu 36. Dodavatelem bylo do rozpočtu započítáno pouze devět sloupů, ale bez svítidel. Tato svítidla musí být dodatečně objednána a osazena, jsou součástí projektu a celkového výpočtu pro požadované normové osvětlení komunikací," vysvětlil místostarosta.

Termín dokončení chodníku rada stanovila do 28. února 2019. "Stavba není prozatím dokončena pro bezproblémové předání - zejména z důvodu zdržení při neplánované realizaci nového dešťového potrubí a z důvodu chybějících 9 kusů svítidel. Rovněž není provedena technologická spára mezi novou a stávající komunikací, kterou nelze realizovat ve stávajících teplotách. Z těchto objektivních a dodavatelem nezaviněných důvodů navrhujeme prodloužit smluvní dokončení stavby na 28. února 2019," uzavřel Vít Šnajdr.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Chodník ze Sedlce na Kaňk si vyžádal více jak sto tisíc nad rámec uzavřené smlouvy

Chodník ze Sedlce na Kaňk si vyžádal více jak sto tisíc nad rámec uzavřené smlouvy

5. leden 2019

Kutná Hora - Těsně před Vánoci skončilo omezení dopravy Kaňk - Sedlec a cyklistům s chodci začal sloužit nový chodník. Nový chodník ale radnici bude stát o 122.900,- Kč bez DPH více než bylo ujednáno ve smlouvě. Tyto finanční prostředky schválila rada na svém mimořádném prosincovém zasedání.

Navýšení nákladů má podle místostarosty Víta Šnajdra tři důvody. "Zásadní změnou stavby byla nutnost provedení zatrubnění příkopu podél stezky pro odvod dešťové vody z komunikace III/03322. Namísto otevřeného rigolu muselo být v délce více jak dvěstě metrů vybudováno drenážní potrubí se štěrkovým vsakem, obsypem s geotextilií a zemními pracemi," uvedl místostarosta a pokračoval: "Důvodem změny bylo nebezpečí narušení haldového svahu podél nové stezky v úseku odbočky k rozhledně - Kaňk. Kromě statického problému se předpokládá, že zemina z důlních hald obsahuje zdraví škodlivé látky a zatrubněním se tak zcela eliminuje splavování kontaminované zeminy, ke kterému dnes v otevřeném příkopu dochází."

Dalším důvodem zvýšených nákladů byla instalace dopravních značek. "Vzhledem k požadavkům vedení města a občanů na zvýšení bezpečnosti bylo nakonec prosazeno u Policie ČR DI osazení několika dopravních značek nad rámec původní projektové dokumentace. Jedná se zejména o svislé dopravní značení, upozorňující na pohyb chodců v místě odbočení k rozhledně, snížení rychlosti v úseku mezi Kaňkem a Sedlcí a vyznačení křížení úvozové cesty se silnicí III/03322," upřesnil Vít Šnajdr.

Třetí příčinou nákladů byla chyba v projektu veřejného osvětlení. "Chybou specialisty v projektu nebylo do položkového rozpočtu pro soutěž zahrnuto devět svítidel s výstrojí z celkového počtu 36. Dodavatelem bylo do rozpočtu započítáno pouze devět sloupů, ale bez svítidel. Tato svítidla musí být dodatečně objednána a osazena, jsou součástí projektu a celkového výpočtu pro požadované normové osvětlení komunikací," vysvětlil místostarosta.

Termín dokončení chodníku rada stanovila do 28. února 2019. "Stavba není prozatím dokončena pro bezproblémové předání - zejména z důvodu zdržení při neplánované realizaci nového dešťového potrubí a z důvodu chybějících 9 kusů svítidel. Rovněž není provedena technologická spára mezi novou a stávající komunikací, kterou nelze realizovat ve stávajících teplotách. Z těchto objektivních a dodavatelem nezaviněných důvodů navrhujeme prodloužit smluvní dokončení stavby na 28. února 2019," uzavřel Vít Šnajdr.

René Svoboda