Jednání ohledně vyrovnání pohledávek Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nesměřují ke smíru

29. červen 2010, 08:33
(aktualizováno: 29. červen 2010, 08:48)

Kutná Hora - Insolvenční správce advokát Michal Žižlavský se již dříve nechal slyšet, že pokud Město projeví zájem o jednání s cílem dosáhnout smírného vyřízení věci, preferuje insolvenční správce variantu smíru a teprve pokud se nepodaří dosáhnout dohody v rozumném čase, hodlá uplatnit nárok vůči Městu a případně konkrétním osobám u soudu, nebo postoupit pohledávku za úplatu třetí osobě při splnění podmínek, které pro tento postup stanoví insolvenční zákon.

V minulém týdnu se starosta Ivo Šalátek s insolvenčním správcem Žižlavským sešel na společné schůzce, ke vzájemné dohodě však nedošlo a o dalším stanovisku města by podle Šalátka měli dnes na svém jednání rozhodnout kutnohorští zastupitelé.

„Předpokládám, že se zastupitelstvo rozhodne tak, jak mu bude právníkem města doporučeno, tudíž, že se město nedomnívá, že je ničitelem Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,“ uvedl na radniční tiskové konferenci starosta Ivo Šalátek.  V případě, že by zastupitelé rozhodli podle jeho předpovědi, skončí celá kauza s největší pravděpodobností u soudu. Připomeňme, že věřitelé společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v čele s insolvenčním správcem Michalem Žižlavským požadují po Městu Kutná Hora uhrazení částky 86,5 milionu korun.

Zpráva o činnosti správce, projednání nároku vůči Městu Kutná Hora – včetně návrhu dalšího postupu (plné znění):

Insolvenční správce podává insolvenčnímu soudu a věřitelům zprávu o projednání nároku, který uplatnil vůči Městu Kutná Hora. 

Rekapitulace předchozího stavu

Insolvenční správce uplatnil dne 26.5.2010 vůči Městu Kutná Hora (dále jen "Město") nárok na zaplacení částky 86.596.351,97 Kč jako náhrady za zničení podnikání Nemocnice Kutná Hora s.r.o. (dále jen "Nemocnice"). Uplatněný nárok plyne z toho, že z rozhodnutí Města byl převeden provoz podniku Nemocnice na konkurenční subjekt, Oblastní nemocnici Kolín. Ač se diskutoval převod podniku Nemocnice včetně závazků, Město prosadilo model, kdy na Oblastní nemocnici Kolín byla převedena jen aktiva (přesněji vše, co umožňovalo převzetí podnikání Nemocnice), zatímco pasiva (závazky Nemocnice vůči věřitelům) byly ponechány v "prázdné" společnosti. Tím byly poškozeny třetí osoby, konkrétně věřitelé Nemocnice. Insolvenční správce požádal v zájmu věřitelů Město o náhradu újmy, kterou svým postupem způsobilo. Výše vzniklé újmy byla vyčíslena jako rozdíl pohledávek věřitelů a nákladů insolvenčního řízení (115.990.751,97,- Kč) a hodnoty majetkové podstaty, oceněné insolvenčním správcem ke dni podání soupisu majetkové podstaty (29.394.400,- Kč), což činí 86.596.351,97 Kč. Uplatnění nároku bylo zasláno Městu dne 26.5.2010 s tím, aby se Město vyjádřilo ve lhůtě 14 dní, zda je ochotno uzavřít smlouvu o úhradě dluhu ve výši 86.596.351,97 Kč. Město se ve stanovené lhůtě nevyjádřilo.

Plný text uplatněného nároku byl publikován v insolvenčním rejstříku dne 27.5.2010 (položka B-39). 

Projednání uplatněného nároku  

Insolvenční správce vyrozuměl starostu Města, že pokud Město projeví zájem o jednání s cílem dosáhnout smírného vyřízení věci, preferuje insolvenční správce variantu smíru a teprve pokud se nepodaří dosáhnout dohody v rozumném čase, hodlá uplatnit nárok vůči Městu a případně konkrétním osobám u soudu a/nebo postoupit pohledávku za úplatu třetí osobě při splnění podmínek, které pro tento postup stanoví insolvenční zákon.

Starosta Města navrhl insolvenčnímu správci jednání. Jednání se uskutečnilo dne 23.6.2010 a za Město se jej aktivně účastnil starosta pan Šalátek a advokát Mgr. Bezouška, kterému starosta dříve udělil plnou moc. Přizváni byli místostarostové Města MVDr. Vančura a pan Zimmermann, kteří však do jednání nijak nezasahovali. Pan Šalátek, MVDr. Vančura a pan Zimmermann jsou současně členy zastupitelstva Města. Dále byl přítomen Ing. Beneš, který do jednání rovněž nezasahoval. Insolvenční správce přizval na jednání zástupkyni předsedy věřitelského výboru  JUDr. Tomkovou a za tým insolvenčního správce se jednání zúčastnili JUDr. Žižlavský, Mgr. Sigmund a Mgr. Veselý.

Z pohledu možnosti smírného vyřízení věci jednání nemělo konstruktivní průběh. Pan Šalátek jako již dříve bagatelizoval skutečnosti, tvrzené insolvenčním správcem v uplatněném nároku a obracel pozornost k příčinám špatného hospodaření Nemocnice, za které dle něj Město nemůže. Mgr. Bezouška vyjádřil názor, že pro Město jako pro společníka společnosti s ručením omezeným neplatí stejná pravidla jako pro jiné společníky společností s ručením omezeným, když jde o subjekt veřejného práva a neplatí pro něj § 66a obchodního zákoníku. To dle názoru insolvenčního správce odporuje jak dikci zákona (ten upravuje povinnosti společníka a Město je společníkem obchodní společnosti), tak prosté logice (není důvod proč by Město nemělo odpovídat za újmu, způsobenou třetím osobám ve stejném rozsahu jako jiné právnické nebo fyzické osoby, které jsou společníky obchodní společnosti) ale i ustálené právní teorii (poprvé viz Pelikánová Irena, Komentář k § 66a zák. č. 513/1991 Sb., ASPI, 1996).

Insolvenční správce na jednání zdůraznil, že jednání nesměřuje ke smírnému vyřízení věci. Negativní stanovisko Města k uplatněnému nároku bylo možno vyjádřit písemně. Argumenty, které zazněly ze strany starosty Města se povětšinou vůbec netýkaly konkrétní majetkové operace, od které je odvozen uplatněný nárok. Požádal proto starostu Města, aby alespoň zformuloval stanovisko Města k uplatněnému nároku. To starosta odmítl s tím, že o této věci může rozhodnout s konečnou platností jen zastupitelstvo. Na jeho výzvu pak Mgr. Bezouška uvedl, že dle jeho názoru Město neporušilo žádnou právní povinnost, že na daný případ nelze aplikovat § 66a obchodního zákoník (jak již uvedl), že Město není ochotno nijak kompenzovat újmu věřitelům Nemocnice a že věc bude postoupena k projednání zastupitelstvu, které rozhodne o věci s konečnou platností. S ohledem na toto stanovisko poskytne insolvenční správce tuto zprávu, jak bude publikována v insolvenčním rejstříku, též ostatním členům zastupitelstva Města, kteří se jednání neúčastnili a kteří mají veřejné elektronické adresy.

Hodnocení insolvenčního správce

Z pohledu časové hodnoty peněz a z důvodu nákladů spojených s déle trvajícím insolvenčním řízením insolvenční správce preferoval variantu smírného vyřízení věci, a to případně i kompromisní dohodou. Dosavadní přístup starosty Města pana Šalátka však hodnotí insolvenční správce jako zcela nekonstruktivní. Pokud nedojde ke smírnému vyřízení věci a nároky budou řešeny soudní cestou, bude se žalovaná částka průběžně navyšovat o příslušenství a náklady soudního řízení. Není výjimkou, že se částka uplatněná žalobou zvýší v průběhu soudního sporu na nákladech soudního řízení a na příslušenství pohledávky více než dvojnásobně. Insolvenční správce je toho názoru, že i z pohledu Města je zodpovědné tento možný aspekt uvážit.

Nyní je dle vyjádření pana Šalátka na zastupitelstvu Města, zda nezvolí jiný přístup k věci nežli on jako starosta Města. Insolvenční správce je toho názoru, že by věci prospělo ustavení zástupců Města z řad osob, které nemají podíl na zvoleném řešení při převodu provozu podniku Nemocnice na konkurenční subjekt a nejsou v režimu možné osobní odpovědnosti. To by umožnilo věc hodnotit  nezaujatě z pohledu možného smíru (ať již bude výsledek hodnocení jakýkoli).   

Další postup

Pro případ, že do dne 14.7.2010, kdy zasedá věřitelský výbor, nedojde ke změně stanoviska Města, insolvenční správce navrhne věřitelskému výboru schválení tohoto postupu:  

a)    u soudu bude uplatněn nárok vůči Městu, navýšený o příslušenství a náklady soudního řízení, případně bude současné uplatněn nárok vůči konkrétním osobám,

b)    poté bude zváženo úplatné postoupení (zpeněžení) pohledávek při dodržení postupu dle insolvenčního zákona, s ohledem na časové limity insolvenčního řízení.  

O zamýšleném postupu informuje insolvenční správce již nyní všechny věřitele, aby měli možnost se k němu vyjádřit ještě před konáním věřitelského výboru. Jinak bude insolvenční správce vycházet ze stanoviska věřitelského výboru, který reprezentuje společný zájem věřitelů.

Komentáře
itKJSBoCAKfJrECeP - vložil igncldl - 30. září 2012, 15:38

bxQArW , [url=http://debjrokjqlsg.com/]debjrokjqlsg[/url], [link=http://lopdrclndrns.com/]lopdrclndrns[/link], http://vafhhfwfgmct.com/

NbMUBkWdQDzpVi - vložil vmbphlpfk - 29. září 2012, 03:37

fBUHNf , [url=http://dzwgtqpbrtmj.com/]dzwgtqpbrtmj[/url], [link=http://obrfgpctuhrh.com/]obrfgpctuhrh[/link], http://feezivtfxkvf.com/

OGSzfkJJVwzJOVFxkz - vložil Sanne - 28. září 2012, 04:35

Yours is a ceevlr way of thinking about it.

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Jednání ohledně vyrovnání pohledávek Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nesměřují ke smíru

Jednání ohledně vyrovnání pohledávek Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nesměřují ke smíru

29. červen 2010
(aktualizováno: 29. červen 2010, 08:48)

Kutná Hora - Insolvenční správce advokát Michal Žižlavský se již dříve nechal slyšet, že pokud Město projeví zájem o jednání s cílem dosáhnout smírného vyřízení věci, preferuje insolvenční správce variantu smíru a teprve pokud se nepodaří dosáhnout dohody v rozumném čase, hodlá uplatnit nárok vůči Městu a případně konkrétním osobám u soudu, nebo postoupit pohledávku za úplatu třetí osobě při splnění podmínek, které pro tento postup stanoví insolvenční zákon.

V minulém týdnu se starosta Ivo Šalátek s insolvenčním správcem Žižlavským sešel na společné schůzce, ke vzájemné dohodě však nedošlo a o dalším stanovisku města by podle Šalátka měli dnes na svém jednání rozhodnout kutnohorští zastupitelé.

„Předpokládám, že se zastupitelstvo rozhodne tak, jak mu bude právníkem města doporučeno, tudíž, že se město nedomnívá, že je ničitelem Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,“ uvedl na radniční tiskové konferenci starosta Ivo Šalátek.  V případě, že by zastupitelé rozhodli podle jeho předpovědi, skončí celá kauza s největší pravděpodobností u soudu. Připomeňme, že věřitelé společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v čele s insolvenčním správcem Michalem Žižlavským požadují po Městu Kutná Hora uhrazení částky 86,5 milionu korun.

Zpráva o činnosti správce, projednání nároku vůči Městu Kutná Hora – včetně návrhu dalšího postupu (plné znění):

Insolvenční správce podává insolvenčnímu soudu a věřitelům zprávu o projednání nároku, který uplatnil vůči Městu Kutná Hora. 

Rekapitulace předchozího stavu

Insolvenční správce uplatnil dne 26.5.2010 vůči Městu Kutná Hora (dále jen "Město") nárok na zaplacení částky 86.596.351,97 Kč jako náhrady za zničení podnikání Nemocnice Kutná Hora s.r.o. (dále jen "Nemocnice"). Uplatněný nárok plyne z toho, že z rozhodnutí Města byl převeden provoz podniku Nemocnice na konkurenční subjekt, Oblastní nemocnici Kolín. Ač se diskutoval převod podniku Nemocnice včetně závazků, Město prosadilo model, kdy na Oblastní nemocnici Kolín byla převedena jen aktiva (přesněji vše, co umožňovalo převzetí podnikání Nemocnice), zatímco pasiva (závazky Nemocnice vůči věřitelům) byly ponechány v "prázdné" společnosti. Tím byly poškozeny třetí osoby, konkrétně věřitelé Nemocnice. Insolvenční správce požádal v zájmu věřitelů Město o náhradu újmy, kterou svým postupem způsobilo. Výše vzniklé újmy byla vyčíslena jako rozdíl pohledávek věřitelů a nákladů insolvenčního řízení (115.990.751,97,- Kč) a hodnoty majetkové podstaty, oceněné insolvenčním správcem ke dni podání soupisu majetkové podstaty (29.394.400,- Kč), což činí 86.596.351,97 Kč. Uplatnění nároku bylo zasláno Městu dne 26.5.2010 s tím, aby se Město vyjádřilo ve lhůtě 14 dní, zda je ochotno uzavřít smlouvu o úhradě dluhu ve výši 86.596.351,97 Kč. Město se ve stanovené lhůtě nevyjádřilo.

Plný text uplatněného nároku byl publikován v insolvenčním rejstříku dne 27.5.2010 (položka B-39). 

Projednání uplatněného nároku  

Insolvenční správce vyrozuměl starostu Města, že pokud Město projeví zájem o jednání s cílem dosáhnout smírného vyřízení věci, preferuje insolvenční správce variantu smíru a teprve pokud se nepodaří dosáhnout dohody v rozumném čase, hodlá uplatnit nárok vůči Městu a případně konkrétním osobám u soudu a/nebo postoupit pohledávku za úplatu třetí osobě při splnění podmínek, které pro tento postup stanoví insolvenční zákon.

Starosta Města navrhl insolvenčnímu správci jednání. Jednání se uskutečnilo dne 23.6.2010 a za Město se jej aktivně účastnil starosta pan Šalátek a advokát Mgr. Bezouška, kterému starosta dříve udělil plnou moc. Přizváni byli místostarostové Města MVDr. Vančura a pan Zimmermann, kteří však do jednání nijak nezasahovali. Pan Šalátek, MVDr. Vančura a pan Zimmermann jsou současně členy zastupitelstva Města. Dále byl přítomen Ing. Beneš, který do jednání rovněž nezasahoval. Insolvenční správce přizval na jednání zástupkyni předsedy věřitelského výboru  JUDr. Tomkovou a za tým insolvenčního správce se jednání zúčastnili JUDr. Žižlavský, Mgr. Sigmund a Mgr. Veselý.

Z pohledu možnosti smírného vyřízení věci jednání nemělo konstruktivní průběh. Pan Šalátek jako již dříve bagatelizoval skutečnosti, tvrzené insolvenčním správcem v uplatněném nároku a obracel pozornost k příčinám špatného hospodaření Nemocnice, za které dle něj Město nemůže. Mgr. Bezouška vyjádřil názor, že pro Město jako pro společníka společnosti s ručením omezeným neplatí stejná pravidla jako pro jiné společníky společností s ručením omezeným, když jde o subjekt veřejného práva a neplatí pro něj § 66a obchodního zákoníku. To dle názoru insolvenčního správce odporuje jak dikci zákona (ten upravuje povinnosti společníka a Město je společníkem obchodní společnosti), tak prosté logice (není důvod proč by Město nemělo odpovídat za újmu, způsobenou třetím osobám ve stejném rozsahu jako jiné právnické nebo fyzické osoby, které jsou společníky obchodní společnosti) ale i ustálené právní teorii (poprvé viz Pelikánová Irena, Komentář k § 66a zák. č. 513/1991 Sb., ASPI, 1996).

Insolvenční správce na jednání zdůraznil, že jednání nesměřuje ke smírnému vyřízení věci. Negativní stanovisko Města k uplatněnému nároku bylo možno vyjádřit písemně. Argumenty, které zazněly ze strany starosty Města se povětšinou vůbec netýkaly konkrétní majetkové operace, od které je odvozen uplatněný nárok. Požádal proto starostu Města, aby alespoň zformuloval stanovisko Města k uplatněnému nároku. To starosta odmítl s tím, že o této věci může rozhodnout s konečnou platností jen zastupitelstvo. Na jeho výzvu pak Mgr. Bezouška uvedl, že dle jeho názoru Město neporušilo žádnou právní povinnost, že na daný případ nelze aplikovat § 66a obchodního zákoník (jak již uvedl), že Město není ochotno nijak kompenzovat újmu věřitelům Nemocnice a že věc bude postoupena k projednání zastupitelstvu, které rozhodne o věci s konečnou platností. S ohledem na toto stanovisko poskytne insolvenční správce tuto zprávu, jak bude publikována v insolvenčním rejstříku, též ostatním členům zastupitelstva Města, kteří se jednání neúčastnili a kteří mají veřejné elektronické adresy.

Hodnocení insolvenčního správce

Z pohledu časové hodnoty peněz a z důvodu nákladů spojených s déle trvajícím insolvenčním řízením insolvenční správce preferoval variantu smírného vyřízení věci, a to případně i kompromisní dohodou. Dosavadní přístup starosty Města pana Šalátka však hodnotí insolvenční správce jako zcela nekonstruktivní. Pokud nedojde ke smírnému vyřízení věci a nároky budou řešeny soudní cestou, bude se žalovaná částka průběžně navyšovat o příslušenství a náklady soudního řízení. Není výjimkou, že se částka uplatněná žalobou zvýší v průběhu soudního sporu na nákladech soudního řízení a na příslušenství pohledávky více než dvojnásobně. Insolvenční správce je toho názoru, že i z pohledu Města je zodpovědné tento možný aspekt uvážit.

Nyní je dle vyjádření pana Šalátka na zastupitelstvu Města, zda nezvolí jiný přístup k věci nežli on jako starosta Města. Insolvenční správce je toho názoru, že by věci prospělo ustavení zástupců Města z řad osob, které nemají podíl na zvoleném řešení při převodu provozu podniku Nemocnice na konkurenční subjekt a nejsou v režimu možné osobní odpovědnosti. To by umožnilo věc hodnotit  nezaujatě z pohledu možného smíru (ať již bude výsledek hodnocení jakýkoli).   

Další postup

Pro případ, že do dne 14.7.2010, kdy zasedá věřitelský výbor, nedojde ke změně stanoviska Města, insolvenční správce navrhne věřitelskému výboru schválení tohoto postupu:  

a)    u soudu bude uplatněn nárok vůči Městu, navýšený o příslušenství a náklady soudního řízení, případně bude současné uplatněn nárok vůči konkrétním osobám,

b)    poté bude zváženo úplatné postoupení (zpeněžení) pohledávek při dodržení postupu dle insolvenčního zákona, s ohledem na časové limity insolvenčního řízení.  

O zamýšleném postupu informuje insolvenční správce již nyní všechny věřitele, aby měli možnost se k němu vyjádřit ještě před konáním věřitelského výboru. Jinak bude insolvenční správce vycházet ze stanoviska věřitelského výboru, který reprezentuje společný zájem věřitelů.