PM
Reklama

Reakce skupiny zastupitelů na článek Dany Vepřkové v radniční tiskovině

19. červen 2018, 13:22

Kutná Hora - Skupina zastupitelů Kutné Hory i některé organizace reagovaly na článek Dany Vepřkové týkajícího se odstoupení od projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře":

„Děláme to pro naše děti“

Musíme reagovat na článek Mgr. Vepřkové v Kutnohorských listech, ve kterém uvádí, že se i koaliční zastupitelé začali uzdravovat z „dotační horečky“ a konečně začali nejen poslouchat, ale také vyhodnocovat výtky, které opoziční zastupitelé předkládali atd. atd.

Tak předně, všichni zastupitelé byli seznámeni s přípravou projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“ dne 7. 6. 2016. Tento záměr odsouhlasilo z 25 přítomných 23 zastupitelů usnesením č. 112/16 ZM včetně Mgr. Vepřkové. Bylo odsouhlaseno i spolufinancování dotační akce z rozpočtu města.  Pokud by zastupitelé záměr neodsouhlasili, nevynakládaly by se prostředky a úsilí na přípravu akce.

Je nutno přiznat, že úroveň vzdělávání v řemeslných a technických oborech je na našich školách nedostatečná. Důvodem je právě chybějící infrastruktura v podobě absence odborných učeben a kvalitního vybavení. S přípravou projektu se začalo na základě požadavku podnikatelů a odborných škol a celý koncept byl i v souladu s celostátní strategií rozvoje školství. Na přípravě se podíleli ředitelé ZŠ, za což je nutné jim poděkovat. V případě realizace projektu by byly novými pomůckami, přístroji, stroji a technologiemi vybaveny všechny naše školy podle jejich zaměření. Rovněž se myslelo na zajištění bezbariérovosti škol.
Dne 13.9.2016 zastupitelé usnesením č.170/16 souhlasili s podáním žádosti o dotaci v počtu 26 z 27 přítomných. Ještě v této chvíli se dala příprava projektu zastavit.

V srpnu 2017 bylo ze strany Centra pro regionální rozvoj avizováno, že projekt bude s největší pravděpodobností podpořen, neboť se jednalo o unikátní projekt v rámci Středočeského kraje. V září 2017 však byla odvolána místostarostka Zuzana Moravčíková, která byla u projektu od samého počátku. Od jejího odvolání se na projektu přestalo pracovat. V lednu 2018 bylo oficiálně potvrzeno, že projekt je schválen k financování. Městu byla přiznána dotace ve výši 76 988 908,- Kč. Naše školy mohly být za tyto peníze vybaveny tím nejlepším, co na trhu je. Rozhodně se nejednalo o megalomanský projekt, jak někteří zastupitelé hovoří. Chtěli jsme pro naše děti moderní vybavení, aby je učení technických oborů bavilo.

V dubnu 2018 zastupitelé usnesením č. 100/18 neschválili přijetí dotace.  V této době už asi nebylo jiné řešení, neboť se na projektu od září 2017 nepracovalo a odpovědnost za to nese nové vedení města a předsedkyně školské komise Mgr. Vepřková a členka komise Mgr. Doušová, které se na projekt dívaly od začátku skepticky a snažily se mu zabránit, což se jim nakonec podařilo.

Ještě je potřeba uvést na pravou míru vyjádření Mgr. Vepřkové, že většinu zastupitelů mrzí ztráta bezmála milionu korun, který město zbytečně zaplatilo zprostředkovatelům za napsání a získání dotace. Mgr. Vepřková by měla vědět, že vydaná finanční částka byla za zpracování velice obsáhlé projektové dokumentace nestavební části projektu (výbava a zařízení dílen a učeben) a studie proveditelnosti, bez kterých není možné podat žádost o dotaci, o čemž zastupitelé rozhodli. Je nutné zdůraznit, že polovina z této částky byla uznatelným nákladem, který by byl městu z dotace proplacen. Za zpracování podání žádosti o dotaci činila odměna cca 30 tis. korun. Pro podání žádosti o dotaci však bylo nutné zpracovat i projektové dokumentace na stavební části pro jednotlivé školy, které stály téměř 1,5 milionu korun a které byly rovněž uznatelným nákladem, který by se městu vrátil.
Do jednotlivých škol měl být investovány tyto finanční prostředky: ZŠ Kamenná stezka cca 15 mil. korun, ZŠ T.G. Masaryka cca 5 mil. korun, ZŠ J. Palacha cca 22 mil. korun a ZŠ Žižkov cca 37 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že město nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na investice, není schopno bez dotačních peněz takto rozsáhlou akci zrealizovat. Dá se předpokládat, že dotace ať z evropských či národních fondů opětovně přiznána nebude. V tom případě budou náklady ve výši cca 2 mil. Kč na projektové dokumentace zmařenou investicí.

Takto se v Kutné Hoře hospodaří. Hlavně, že to děláme pro naše děti, naši budoucnost.

Zastupitelé nebo bývalí  členové  vedení města: Ing. Zuzana Moravčíková (ČSSD), PhDr. Iva Pospíšilová (ČSSD), Zdeněk Hadrovský (ČSSD), Bc. Martin Starý DiS. (KH změna), Tomáš Gryč (KH Změna), Václav Veselý (KH Změna)

Oslovený předseda Okresní hospodářské komory Kutná Hora Vladimír Střihavka na to reagoval takto: „Nad rozhodnutím zastupitelů města Kutné Hory, kteří projekt na podporu přípravy dětí a mládeže na technické profese zastavili, bych rád vyjádřil lítost. Nejen velcí zaměstnavatelé našeho regionu mají nedostatek odborníků technických profesí ale začínají nám chybět i šikovní řemeslníci jako OSVČ. Hospodářská komora ČR se dlouhodobě snaží na tento problém upozorňovat a prosazuje takové změny školského systému, které povedou v budoucnu k zajištění potřebného počtu kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Škoda, že o přesně do těchto oborů zacílený projekt s dotací v řádu desítek milionů korun, nemá většina kutnohorských  zastupitelů zájem.“
Okresní hospodářská komora Kutná Hora

"Dubnové rozhodnutí kutnohorských zastupitelů vzdát se důležitého projektu a s ním související a v lednu tohoto roku již Ministerstvem pro místní rozvoj schválené dotace (IROP) ve výši cca 77 milionů Kč, považujeme nejen za nešťastné a skandální, ale přímo za trestuhodné. I když ponecháme stranou a bez komentáře pohnutky zastupitelů k této radikální změně názoru, vyjádřené opětovným hlasováním na dříve odsouhlasený projekt z roku 2016, jsme názoru, že městu Kutná Hora tím byla způsobena nemalá škoda minimálně za projektové náklady. Pokud se k ní nikdo nepřihlásí, měla by postup prošetřit Policie České republiky. V každé řádně fungující firmě by manažer nebo jednatel nesl přímou (finanční) a právní odpovědnost. Lidově řečeno – pokud by někdo měl platit i jen projekt za více jak milion korun ze svého, řídil by celou věc jinak. Nedostatek absolventů technických profesí je třeba řešit již na základních školách a k tomu projekt směřoval. Potřebujeme děti nejen motivovat k technické kreativitě a přemýšlení, ale i „zapálit“ zájem o řemesla. Seznámit je s novými technologiemi populární formou,“ uvedl pedagog a předseda Spolku kutnohorských podnikatelů v jedné osobě Mgr. Josef Ruml.
Spolek kutnohorských podnikatelů

AVE_CZ
Reklama
Reakce skupiny zastupitelů na článek Dany Vepřkové v radniční tiskovině

Reakce skupiny zastupitelů na článek Dany Vepřkové v radniční tiskovině

19. červen 2018

Kutná Hora - Skupina zastupitelů Kutné Hory i některé organizace reagovaly na článek Dany Vepřkové týkajícího se odstoupení od projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře":

„Děláme to pro naše děti“

Musíme reagovat na článek Mgr. Vepřkové v Kutnohorských listech, ve kterém uvádí, že se i koaliční zastupitelé začali uzdravovat z „dotační horečky“ a konečně začali nejen poslouchat, ale také vyhodnocovat výtky, které opoziční zastupitelé předkládali atd. atd.

Tak předně, všichni zastupitelé byli seznámeni s přípravou projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“ dne 7. 6. 2016. Tento záměr odsouhlasilo z 25 přítomných 23 zastupitelů usnesením č. 112/16 ZM včetně Mgr. Vepřkové. Bylo odsouhlaseno i spolufinancování dotační akce z rozpočtu města.  Pokud by zastupitelé záměr neodsouhlasili, nevynakládaly by se prostředky a úsilí na přípravu akce.

Je nutno přiznat, že úroveň vzdělávání v řemeslných a technických oborech je na našich školách nedostatečná. Důvodem je právě chybějící infrastruktura v podobě absence odborných učeben a kvalitního vybavení. S přípravou projektu se začalo na základě požadavku podnikatelů a odborných škol a celý koncept byl i v souladu s celostátní strategií rozvoje školství. Na přípravě se podíleli ředitelé ZŠ, za což je nutné jim poděkovat. V případě realizace projektu by byly novými pomůckami, přístroji, stroji a technologiemi vybaveny všechny naše školy podle jejich zaměření. Rovněž se myslelo na zajištění bezbariérovosti škol.
Dne 13.9.2016 zastupitelé usnesením č.170/16 souhlasili s podáním žádosti o dotaci v počtu 26 z 27 přítomných. Ještě v této chvíli se dala příprava projektu zastavit.

V srpnu 2017 bylo ze strany Centra pro regionální rozvoj avizováno, že projekt bude s největší pravděpodobností podpořen, neboť se jednalo o unikátní projekt v rámci Středočeského kraje. V září 2017 však byla odvolána místostarostka Zuzana Moravčíková, která byla u projektu od samého počátku. Od jejího odvolání se na projektu přestalo pracovat. V lednu 2018 bylo oficiálně potvrzeno, že projekt je schválen k financování. Městu byla přiznána dotace ve výši 76 988 908,- Kč. Naše školy mohly být za tyto peníze vybaveny tím nejlepším, co na trhu je. Rozhodně se nejednalo o megalomanský projekt, jak někteří zastupitelé hovoří. Chtěli jsme pro naše děti moderní vybavení, aby je učení technických oborů bavilo.

V dubnu 2018 zastupitelé usnesením č. 100/18 neschválili přijetí dotace.  V této době už asi nebylo jiné řešení, neboť se na projektu od září 2017 nepracovalo a odpovědnost za to nese nové vedení města a předsedkyně školské komise Mgr. Vepřková a členka komise Mgr. Doušová, které se na projekt dívaly od začátku skepticky a snažily se mu zabránit, což se jim nakonec podařilo.

Ještě je potřeba uvést na pravou míru vyjádření Mgr. Vepřkové, že většinu zastupitelů mrzí ztráta bezmála milionu korun, který město zbytečně zaplatilo zprostředkovatelům za napsání a získání dotace. Mgr. Vepřková by měla vědět, že vydaná finanční částka byla za zpracování velice obsáhlé projektové dokumentace nestavební části projektu (výbava a zařízení dílen a učeben) a studie proveditelnosti, bez kterých není možné podat žádost o dotaci, o čemž zastupitelé rozhodli. Je nutné zdůraznit, že polovina z této částky byla uznatelným nákladem, který by byl městu z dotace proplacen. Za zpracování podání žádosti o dotaci činila odměna cca 30 tis. korun. Pro podání žádosti o dotaci však bylo nutné zpracovat i projektové dokumentace na stavební části pro jednotlivé školy, které stály téměř 1,5 milionu korun a které byly rovněž uznatelným nákladem, který by se městu vrátil.
Do jednotlivých škol měl být investovány tyto finanční prostředky: ZŠ Kamenná stezka cca 15 mil. korun, ZŠ T.G. Masaryka cca 5 mil. korun, ZŠ J. Palacha cca 22 mil. korun a ZŠ Žižkov cca 37 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že město nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na investice, není schopno bez dotačních peněz takto rozsáhlou akci zrealizovat. Dá se předpokládat, že dotace ať z evropských či národních fondů opětovně přiznána nebude. V tom případě budou náklady ve výši cca 2 mil. Kč na projektové dokumentace zmařenou investicí.

Takto se v Kutné Hoře hospodaří. Hlavně, že to děláme pro naše děti, naši budoucnost.

Zastupitelé nebo bývalí  členové  vedení města: Ing. Zuzana Moravčíková (ČSSD), PhDr. Iva Pospíšilová (ČSSD), Zdeněk Hadrovský (ČSSD), Bc. Martin Starý DiS. (KH změna), Tomáš Gryč (KH Změna), Václav Veselý (KH Změna)

Oslovený předseda Okresní hospodářské komory Kutná Hora Vladimír Střihavka na to reagoval takto: „Nad rozhodnutím zastupitelů města Kutné Hory, kteří projekt na podporu přípravy dětí a mládeže na technické profese zastavili, bych rád vyjádřil lítost. Nejen velcí zaměstnavatelé našeho regionu mají nedostatek odborníků technických profesí ale začínají nám chybět i šikovní řemeslníci jako OSVČ. Hospodářská komora ČR se dlouhodobě snaží na tento problém upozorňovat a prosazuje takové změny školského systému, které povedou v budoucnu k zajištění potřebného počtu kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Škoda, že o přesně do těchto oborů zacílený projekt s dotací v řádu desítek milionů korun, nemá většina kutnohorských  zastupitelů zájem.“
Okresní hospodářská komora Kutná Hora

"Dubnové rozhodnutí kutnohorských zastupitelů vzdát se důležitého projektu a s ním související a v lednu tohoto roku již Ministerstvem pro místní rozvoj schválené dotace (IROP) ve výši cca 77 milionů Kč, považujeme nejen za nešťastné a skandální, ale přímo za trestuhodné. I když ponecháme stranou a bez komentáře pohnutky zastupitelů k této radikální změně názoru, vyjádřené opětovným hlasováním na dříve odsouhlasený projekt z roku 2016, jsme názoru, že městu Kutná Hora tím byla způsobena nemalá škoda minimálně za projektové náklady. Pokud se k ní nikdo nepřihlásí, měla by postup prošetřit Policie České republiky. V každé řádně fungující firmě by manažer nebo jednatel nesl přímou (finanční) a právní odpovědnost. Lidově řečeno – pokud by někdo měl platit i jen projekt za více jak milion korun ze svého, řídil by celou věc jinak. Nedostatek absolventů technických profesí je třeba řešit již na základních školách a k tomu projekt směřoval. Potřebujeme děti nejen motivovat k technické kreativitě a přemýšlení, ale i „zapálit“ zájem o řemesla. Seznámit je s novými technologiemi populární formou,“ uvedl pedagog a předseda Spolku kutnohorských podnikatelů v jedné osobě Mgr. Josef Ruml.
Spolek kutnohorských podnikatelů