Názor Zuzany Moravčíkové: Kvůli čemu jsem vlastně byla odvolána?

2. listopad 2017, 10:36

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Trnem v oku opozice je jednoznačně příprava projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopností práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“ v celkové hodnotě 90 mil. Kč. Ráda bych občanům Kutné Hory touto cestou sdělila, co projekt v případě získání dotace přinese. Celá vize projektu se odvinula od programové nabídky IROP (Integrovaný regionální operační program), kdy jedním z jeho cílů je i dotace do podpory vzdělávání na základních školách. Nabídka programu představuje finanční podporu do priorit zejména investičního charakteru zaměřených do čtyř klíčových kompetencí – technické a řemeslné obory, přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. Možnost získání dotace právě na tyto oblasti zapadla do strategických cílů města v oblasti vzdělávání a to zvláště na zajištění udržitelného rozvoje škol a zlepšení úrovně a kvality vzdělávání žákům v rytmu nových trendů pro dosažení jejich konkurenceschopnosti v dalším vzdělávání a na trhu práce.

Je nutno přiznat, že konkrétně úroveň vzdělávání v řemeslných a technických oborech je na našich školách nedostatečná, respektive skoro nulová. Důvodem je právě chybějící infrastruktura v podobě absence odborných učeben a kvalitního vybavení. Tato skutečnost vytváří další problém a to, že se u žáků na našich základních školách nerozvíjí zájem o řemeslné a technické obory a brání se tak možnostem projevit jejich přirozené schopnosti a získání znalosti a dovednosti pro jejich další profesní uplatnění ve vyšším vzdělávání a na trhu práce právě v těchto oborech. V této souvislosti registrujeme i fakt dlouhodobě trvajícího problému, se kterým se potýkají naše střední odborné školy  - průmyslovka a učiliště, že znalosti našich žáků v řemeslných a technických oborech jsou pro pokračující studium na jejich školách zcela nedostatečné. Bohužel stejný problém panuje i na trhu práce, kdy stavební a výrobní firmy nemohou najít zaměstnance, kteří by mohli bez náročných rekvalifikací nebo dlouhotrvajících praxí kvalitně provádět požadovanou práci.

Koncepci projektu jsem postavila tak, aby všechny naše základní školy byly do projektu zapojeny a zároveň došlo mezi nimi ke vzájemné spolupráci bez individuálních konkurenčních ambicí. Po zjištění rozvojových možností na školách a poradě s řediteli bylo dojednáno, že ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka bude v projektu zaměřena na obnovu řemesel, kdy dojde k rozsáhlé rekonstrukci sklepních prostor na vybudování odborných učeben řemesel – keramika, truhlářská dílna, kovodílna s moderním vybavením včetně nářadí, k tomu nová učebna pro práci s digitálními technologiemi např. 3D tiskárny. ZŠ T. G. Masaryka bude v projektu zaměřena na přírodní vědy, kdy dojde k rekonstrukci a modernizaci stávající učebny a kabinetu chemie, vybudování nového laboratorního pracoviště chemie, rekonstrukce a vybavení učebny a kabinetu přírodních věd. ZŠ J. Palacha bude v projektu zaměřena také na přírodní vědy a to vybudováním nové učebny přírodních věd z bývalého bytu školníka u výměníkové stanice a nové přístavby laboratoře přírodních věd s moderním vybavením využívající digitální technologie. ZŠ Žižkov je v projektu zaměřena na technické a řemeslné obory vybudováním nového objektu odborných učeben robotiky a digitálních technologií (3D tiskárny, 3D skenery, drony), řemeslné učebny a odborné učebny malých CNC a konvenčních strojů (např. soustruh, frézka).

Kromě toho v rámci tohoto projektu je řešena i realizace úplné bezbariérovosti škol pořízením schodolezů a vybudováním sociálních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace na ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka, ZŠ T.G. Masaryka i ZŠ Žižkov, kde kromě toho bude vybudován i nový výtah.

Celé přípravě projektu jsem věnovala maximální pozornost. Jednotlivá dílčí projektová řešení byla konzultována na odborných pracovištích středních i vysokých škol a s regionálními potenciálními zaměstnavateli. Projektový záměr byl jimi velice kladně hodnocen a zejména pak ze strany regionálních zaměstnavatelů, se kterými jsme uzavřeli memoranda o spolupráci např. ČKD Kutná Hora a.s., Foxconn Technology CZ s.r.o., UNIKOM a.s. Kutná Hora nebo Kooperativa v.o.d. Uhlířské Janovice.  

V případě získání dotace bude přínosem: pro školy – zcela nová infrastruktura a moderní vybavení vytvářející učitelům podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání žáků, žákům - získání znalostí a dovedností posilující jejich odborné kompetence a konkurenceschopnost v dalším vzdělávání a dobře hodnocené (placené) místo na trhu práce, pro město – naplnění strategických cílů, pro region - zajištění kvalitního potenciálu absolventů základních škol s uplatněním v dalším vzdělávání nebo na trhu práce.
Koncept projektu byl schválen na zastupitelstvu v červnu 2016 a od té doby byli zastupitelé průběžně informování o celé přípravě projektu na pravidelných zasedáních zastupitelstva města. Zcela podrobně jsem nechala informovat i školskou radu v říjnu 2016 za účasti firem provádějících projektovou přípravu.

Projekt byl podán v termínu pro podání žádostí do 14. 2. 2017. Od tohoto momentu, zřejmě z důvodu, že jsme tento náročný projekt dokázali připravit a podat, opozice vyvinula tlak na informace „jak to s projektem vypadá“, které jsem však nemohla podávat, protože projekt byl ve fázi příjmu a hodnocení. V tomto kontextu v květnu pan Koubský ml. (téměř po roce) přišel s názorem, že jsme jako město nepostupovali při přípravě uvedeného projektu transparentně a že jsme jeho zpracováním pověřili, nebo vybrali firmy vzájemně propojené. V tomto smyslu písemně intervenoval i k poskytovateli dotace, kdy svým jednáním mohl způsobit negativní pohled na celý projekt a způsobit tak městu Kutná Hora škodu. Nechala jsem tedy celou záležitost odborně posoudit nezávislým právníkem Doc. JUDr. Radkem Jurčíkem – specialistou na legislativu veřejných zakázek, který ve svém odborném posudku konstatoval, že k porušení zákona nedošlo. Posudek jsem poslala poskytovateli dotace a zastupitelům k dispozici pro zářijové jednání zastupitelstva města. Výsledkem bylo mé odvolání z důvodu mé špatné práce, malé informovanosti zastupitelů o projektu a „pochybení při výběrovém řízení“. Panu Koubskému se podařilo ovlivnit i mé kolegy v koalici, je otázkou co je skutečnou podstatou jejich jednání a jaký prospěch z toho očekávají. Výsledkem a prokazatelným výstupem mé „špatné práce“ je, že projekt byl koncem září hodnotiteli poskytovatele dotace úspěšně vyhodnocen z hlediska formálních náležitostí, věcného hodnocení i hodnocení rizik. Projekt dosáhl maximálního počtu možných bodů a má velké předpoklady k doporučení pro podporu jeho financování z IROP.  Tato skutečnost u listopadového zastupitelstva nic znamenat nebude, ale u Vás občanů při volbách v příštím roce možná ano. Mohu zároveň s politováním potvrdit, že nikdo ze zastupitelů si dosud neprostudoval studii proveditelnosti ani projektové dokumentace projektu, které leží k dispozici v mojí bývalé kanceláři č. 4 na městském úřadu. Mé odvolání potvrzuje pravidlo „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán“.  

Vaše Zuzana Moravčíková

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Názor Zuzany Moravčíkové: Kvůli čemu jsem vlastně byla odvolána?

Názor Zuzany Moravčíkové: Kvůli čemu jsem vlastně byla odvolána?

2. listopad 2017

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Trnem v oku opozice je jednoznačně příprava projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopností práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“ v celkové hodnotě 90 mil. Kč. Ráda bych občanům Kutné Hory touto cestou sdělila, co projekt v případě získání dotace přinese. Celá vize projektu se odvinula od programové nabídky IROP (Integrovaný regionální operační program), kdy jedním z jeho cílů je i dotace do podpory vzdělávání na základních školách. Nabídka programu představuje finanční podporu do priorit zejména investičního charakteru zaměřených do čtyř klíčových kompetencí – technické a řemeslné obory, přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. Možnost získání dotace právě na tyto oblasti zapadla do strategických cílů města v oblasti vzdělávání a to zvláště na zajištění udržitelného rozvoje škol a zlepšení úrovně a kvality vzdělávání žákům v rytmu nových trendů pro dosažení jejich konkurenceschopnosti v dalším vzdělávání a na trhu práce.

Je nutno přiznat, že konkrétně úroveň vzdělávání v řemeslných a technických oborech je na našich školách nedostatečná, respektive skoro nulová. Důvodem je právě chybějící infrastruktura v podobě absence odborných učeben a kvalitního vybavení. Tato skutečnost vytváří další problém a to, že se u žáků na našich základních školách nerozvíjí zájem o řemeslné a technické obory a brání se tak možnostem projevit jejich přirozené schopnosti a získání znalosti a dovednosti pro jejich další profesní uplatnění ve vyšším vzdělávání a na trhu práce právě v těchto oborech. V této souvislosti registrujeme i fakt dlouhodobě trvajícího problému, se kterým se potýkají naše střední odborné školy  - průmyslovka a učiliště, že znalosti našich žáků v řemeslných a technických oborech jsou pro pokračující studium na jejich školách zcela nedostatečné. Bohužel stejný problém panuje i na trhu práce, kdy stavební a výrobní firmy nemohou najít zaměstnance, kteří by mohli bez náročných rekvalifikací nebo dlouhotrvajících praxí kvalitně provádět požadovanou práci.

Koncepci projektu jsem postavila tak, aby všechny naše základní školy byly do projektu zapojeny a zároveň došlo mezi nimi ke vzájemné spolupráci bez individuálních konkurenčních ambicí. Po zjištění rozvojových možností na školách a poradě s řediteli bylo dojednáno, že ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka bude v projektu zaměřena na obnovu řemesel, kdy dojde k rozsáhlé rekonstrukci sklepních prostor na vybudování odborných učeben řemesel – keramika, truhlářská dílna, kovodílna s moderním vybavením včetně nářadí, k tomu nová učebna pro práci s digitálními technologiemi např. 3D tiskárny. ZŠ T. G. Masaryka bude v projektu zaměřena na přírodní vědy, kdy dojde k rekonstrukci a modernizaci stávající učebny a kabinetu chemie, vybudování nového laboratorního pracoviště chemie, rekonstrukce a vybavení učebny a kabinetu přírodních věd. ZŠ J. Palacha bude v projektu zaměřena také na přírodní vědy a to vybudováním nové učebny přírodních věd z bývalého bytu školníka u výměníkové stanice a nové přístavby laboratoře přírodních věd s moderním vybavením využívající digitální technologie. ZŠ Žižkov je v projektu zaměřena na technické a řemeslné obory vybudováním nového objektu odborných učeben robotiky a digitálních technologií (3D tiskárny, 3D skenery, drony), řemeslné učebny a odborné učebny malých CNC a konvenčních strojů (např. soustruh, frézka).

Kromě toho v rámci tohoto projektu je řešena i realizace úplné bezbariérovosti škol pořízením schodolezů a vybudováním sociálních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace na ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka, ZŠ T.G. Masaryka i ZŠ Žižkov, kde kromě toho bude vybudován i nový výtah.

Celé přípravě projektu jsem věnovala maximální pozornost. Jednotlivá dílčí projektová řešení byla konzultována na odborných pracovištích středních i vysokých škol a s regionálními potenciálními zaměstnavateli. Projektový záměr byl jimi velice kladně hodnocen a zejména pak ze strany regionálních zaměstnavatelů, se kterými jsme uzavřeli memoranda o spolupráci např. ČKD Kutná Hora a.s., Foxconn Technology CZ s.r.o., UNIKOM a.s. Kutná Hora nebo Kooperativa v.o.d. Uhlířské Janovice.  

V případě získání dotace bude přínosem: pro školy – zcela nová infrastruktura a moderní vybavení vytvářející učitelům podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání žáků, žákům - získání znalostí a dovedností posilující jejich odborné kompetence a konkurenceschopnost v dalším vzdělávání a dobře hodnocené (placené) místo na trhu práce, pro město – naplnění strategických cílů, pro region - zajištění kvalitního potenciálu absolventů základních škol s uplatněním v dalším vzdělávání nebo na trhu práce.
Koncept projektu byl schválen na zastupitelstvu v červnu 2016 a od té doby byli zastupitelé průběžně informování o celé přípravě projektu na pravidelných zasedáních zastupitelstva města. Zcela podrobně jsem nechala informovat i školskou radu v říjnu 2016 za účasti firem provádějících projektovou přípravu.

Projekt byl podán v termínu pro podání žádostí do 14. 2. 2017. Od tohoto momentu, zřejmě z důvodu, že jsme tento náročný projekt dokázali připravit a podat, opozice vyvinula tlak na informace „jak to s projektem vypadá“, které jsem však nemohla podávat, protože projekt byl ve fázi příjmu a hodnocení. V tomto kontextu v květnu pan Koubský ml. (téměř po roce) přišel s názorem, že jsme jako město nepostupovali při přípravě uvedeného projektu transparentně a že jsme jeho zpracováním pověřili, nebo vybrali firmy vzájemně propojené. V tomto smyslu písemně intervenoval i k poskytovateli dotace, kdy svým jednáním mohl způsobit negativní pohled na celý projekt a způsobit tak městu Kutná Hora škodu. Nechala jsem tedy celou záležitost odborně posoudit nezávislým právníkem Doc. JUDr. Radkem Jurčíkem – specialistou na legislativu veřejných zakázek, který ve svém odborném posudku konstatoval, že k porušení zákona nedošlo. Posudek jsem poslala poskytovateli dotace a zastupitelům k dispozici pro zářijové jednání zastupitelstva města. Výsledkem bylo mé odvolání z důvodu mé špatné práce, malé informovanosti zastupitelů o projektu a „pochybení při výběrovém řízení“. Panu Koubskému se podařilo ovlivnit i mé kolegy v koalici, je otázkou co je skutečnou podstatou jejich jednání a jaký prospěch z toho očekávají. Výsledkem a prokazatelným výstupem mé „špatné práce“ je, že projekt byl koncem září hodnotiteli poskytovatele dotace úspěšně vyhodnocen z hlediska formálních náležitostí, věcného hodnocení i hodnocení rizik. Projekt dosáhl maximálního počtu možných bodů a má velké předpoklady k doporučení pro podporu jeho financování z IROP.  Tato skutečnost u listopadového zastupitelstva nic znamenat nebude, ale u Vás občanů při volbách v příštím roce možná ano. Mohu zároveň s politováním potvrdit, že nikdo ze zastupitelů si dosud neprostudoval studii proveditelnosti ani projektové dokumentace projektu, které leží k dispozici v mojí bývalé kanceláři č. 4 na městském úřadu. Mé odvolání potvrzuje pravidlo „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán“.  

Vaše Zuzana Moravčíková