PM
Reklama

NÁZOR: Josef Kraus - odpověď na článek ,,Prosím zastavte radního Krause!

17. srpen 2018, 11:12

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení uživatelé kutnohorských hřbitovů,

dne 24. července mne na začátku rodinné dovolené zastihl článek Josefa Samka ml. s titulkem  ,,Prosím zastavte radního Krause!“ a týkal se mého zaměstnání na správě hřbitovů. Jelikož z pozice radního nemám se správou nic společného, nepochybuji, že hlavním cílem našeho bývalého a zřejmě frustrovaného zaměstnance byla msta a snaha  poškodit mne před blížícími se komunálními volbami. Ovšem byl to útok i na vás, pozůstalé a uživatele našich hřbitovů. Chtěl zpochybnit vaši důvěru, zdali u nás, v tak citlivé oblasti jako je pohřebnictví, všechno chodí, jak má. Ujišťuji vás, ve všem podstatném ano a mnohá poděkování a viditelné změny k lepšímu jsou toho důkazem. Jeho článek si můžete znovu přečíst zde na webu v rubrice Názory.  Nebylo to v první chvíli příjemné čtení, nikomu bych takto pokaženou dovolenou nepřál. Došlo mi, že byla naplněna upozornění, která se ke mně již delší dobu dostávala. Nemohl jsem na tento hanebný čin ihned reagovat. Vznesená  i když nepravdivá obvinění byla příliš závažná a vztahovala se k velmi citlivé oblasti našeho života. Na svou obhajobu a pro vaše ubezpečení jsem zajistil veškeré podklady a sepsal tento článek, abych vám ukázal, jaký je pan Samek ve skutečnosti hloupý člověk, udavač a lhář.

Článek připravoval již dlouho a chlubil se tím kdekomu. Jeho nepěkné jednání mělo ale svůj zajímavý vývoj. A víte jaký? Z vlastní iniciativy mi přišel udat a obvinit jeho bývalé kolegy, které ve svém článku velebil s tím, že na mne skrze zacházení s ostatky něco chystají, že si vše fotí a natáčí, že mne chtějí z mé pozice sesadit. Čin hodný opravdového chlapa, co říkáte? Věci se však již v té době měly jinak. Informace, které se ke mně delší dobu dostávaly, byly závažné. Musel jsem se snížit i k takovým jednáním, že jsem si panem Samkem iniciované rozhovory pro svou případnou obhajobu nahrával. Bude-li třeba, záznamy předložím i policii ČR.

Pan Samek založil svůj článek na emočně podaných příbězích, lžích a dezinformacích, zkrátka snažil se zapůsobit na city čtenářů. Pro pokus o získání vaší důvěry se neštítil do svých sdělení použít i jméno zesnulého kutnohorského kapelníka, víru v boha, místní pány faráře a některé bývalé kolegy, které, jak jsem psal, chodil udávat. Bylo by chlapské, sdělit nám, kdo mu s přípravou článku pomáhal, když už se o jeho kolektivní přípravě chlubil ostatním (psanou formou a tato mi byla třetí osobou poskytnuta).

Pan Samek využil vaší neznalosti zákona o pohřebnictví (dále jen ZOP), neznalosti Řádu veřejného pohřebiště (dále jen ŘVP) i našeho technického zázemí a samotného provozu. Sděloval vám jednu nepravdu za druhou. Lidské ostatky si pletl s lidskými pozůstatky, které nejsou totožné a nelze je zaměňovat. Neznal legislativu a ani nevěděl, jakou pracovní pozici a z ní vycházející povinnosti vůbec zastával. Rovněž vám zapomněl sdělit, že mu za neplnění pracovních povinností a úkolů zadaných nadřízeným byly opakovaně doručeny vytýkací dopisy. Nikdy mne neseznámil se zamítavým stanoviskem k zadaným úkolům. Při každodenní týmové poradě nás ujišťoval o jejich samozřejmém zajištění a totéž jsme slýchávali při zpětné vazbě o jejich splnění. Bohužel, moje pracovní a časové vytížení je velké, sám zajišťuji a vykonávám nespočet dalších služeb a aktivit. Nemohl jsem u svého podřízeného neustále stát a hlídat každý jeho krok. Důvěřoval jsem, ale i prověřoval.

Možná Vás ohromily citace pana Samka o sešlapávání lidských ostatků do přeplněného hrobu a jejich házení do pytlů od brambor a jaké trauma z toho všeho údajně má. O pálení rakví se zbytky lidských ostatků, které mu připomínaly děsivé filmy o nacistech a které jsme měli poté i s popelem rozhazovat kamsi do rokle.  Kontaktovalo mě mnoho rozhořčených občanů a nechtěli uvěřit, že autor takto sdělovaných hloupostí u nás mohl být vůbec zaměstnán. Bohužel, stalo se, ale naštěstí už tomu tak není.

Nyní se ke zveřejněným nepravdám a obviněním vyjádřím, popřípadě některé dezinformace a polopravdy upřesním:

Pan Samek nevykonával funkci obřadníka, ale rád se jí neoprávněně chlubil pokoutně pořízenými fotografiemi na svém facebookovém profilu.  Tyto vážené služby u nás zajišťují lidé s vysokým morálním kreditem a zkušenostmi (dvě obřadnice na DPČ). Pan Samek zastával pracovní pozici Dělník na údržbě a při úklidu hřbitova a manipulant v obřadní síni.  

Profesní kvalifikaci hrobníka nezískal, nejsem jím ani já, jak uváděl. Tudíž veškerá jeho vyjádření k exhumacím a výkopům hrobů byla v rozporu se zněním ZOP a ŘVP a zákoníkem práce, které evidentně neznal  a v jejichž souladu služby zajišťujeme. Za obchodní společnost, která je uvedena v ŘVP jako správce, zajišťujeme veškeré služby pro klienty s mým odborným dohledem se získanou profesní kvalifikací administrátor pohřebiště. Zaměstnávat hrobníka není naše povinnost.  Avšak o rozšíření týmu o kvalifikovaného zaměstnance se dlouhodobě snažíme. Pan Samek nebyl vhodný kandidát.  

Neidentifikovatelné ostatky ze hřbitova u sv. Trojice jsme vyzvedli ze dvou velmi mělkých hrobů připravovaných pro účely natáčení ČT již v červnu 2017, nikoliv na podzim, jak sám uváděl (bylo ošetřeno smlouvami o nájmu hrobového místa na 10 let). Nejednalo se o ostatky z tradičního způsobu pohřbení v konečné rakvi, ale již o v minulosti přemístěné ostatky, které mohou pocházet i z jiných bývalých pohřebišť v Kutné Hoře. Tyto byly vyzvednuty a převezeny do depozitu správy již více než před rokem, novela zákona ohledně převozu ostatků nás neomezovala. Vráceny budou zpět, jakmile se nám na stejném pohřebišti podaří zajistit vhodné hrobové místo. Bylo s nimi jako vždy, zacházeno v souladu s legislativou a humánním způsobem. Více se dočtete v odeslané žádosti a obdrženém stanovisku z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pracovní úraz pan Samek nenahlásil, oznámen mi byl jeho otcem až ve večerních hodinách téhož dne. Pracoviště opouštěl bez potíží, při práci nezkolaboval. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni. Při demontáži starých hrobů mají povinnost spolupracovat v týmu a jednotlivé díly rozbít na menší, pro manipulaci vhodné kusy. Z vyjádření pana Samka vyplývá, že moje nařízení ignoroval a úraz si tudíž způsobil vlastním zaviněním. Do dodatečně sepsaného protokolu o úrazu však uvedl něco jiného a to, že břemeno s ním zvedali i ostatní zaměstnanci a úraz nebyl způsoben vlivem jiné osoby. Úsměvné na celé věci je, že bez hospitalizace a chirurgického zákroku pan Samek po 3 měsících v neschopnosti prohlašuje, že je zdravotně poznamenán již na celý zbytek život. Přeji mu tedy brzké uzdravení. Ovšem jak to skutečně bylo, a jak se opravdu cítí, ví nejlépe on sám.

Pracovní poměr s panem Ptačovským jsme museli po vzájemné dohodě ukončit na základě lékařského rozhodnutí, jelikož dlouhodobé zdravotní potíže mu neumožňovaly plnohodnotně vykonávat požadované práce. Ostatní výmysly pana Samka k této věci nebudu komentovat.     

K pálení rakví došlo s vědomím, že dřevěný odpad takto lze likvidovat. Záměr byl nahlášen HZS Středočeského kraje, který vzal naši činnost na vědomí. Naši zaměstnanci spálili pouze suchý dřevěný odpad z cca 4 ks rakví i s dalším objemným deponovaným bioodpadem z areálu hřbitova. Zbylý bioodpad byl poté odvezen i s popelem z ohniště do společnosti ZERS k dalšímu zpracování (je možné doložit evidencí 11 ks vážních lístků, výkazy činností vozového parku T.S. a pořízenými fotografiemi). K pálení žádných zbytků lidských ostatků nedošlo, tudíž zde žádné nebyly s popelem rozhazovány. Pokud byl stěžovatel takového jednání svědkem, měl postupovat v souladu se zákony a tuto událost neprodleně nahlásit, což neučinil. Případ byl oznámen skoro s půlročním zpožděním. Více se dočtete v odeslané žádosti a obdrženém stanovisku z Ministerstva pro místní rozvoj.  Zároveň se k cca 40 ks lidských ostatků sesbíraných z rokle vyjádřil Archeologický ústav Akademie věd ČR s konstatováním, že povrch lidských kostí nenese stopy žáru, vykazuje výrazný stupeň eroze, z dlouhých kostí končetin jsou většinou dochována jen těla bez kloubních konců. Zbarvení a celková degradace indikuje uložení tohoto osteologického materiálu na povrchu či blízko povrchu půdy. Závěrem bylo sděleno, že stav předloženého materiálu odpovídá sekundární poloze nálezu na povrchu či blíže povrchu půdy a nenese stopy násilných manipulací. Vzhledem k lokalizaci nálezu lze předpokládat souvislost s narušováním terénu blízko hřbitova. 

Lidské ostatky do žádného společného hrobu neukládáme. Problém spočívá v tom, že do dnešního dne nám Město Kutná Hora nepředalo do užívání dvojhrobku, jejíž zakoupení jsem zprostředkoval. Krátce po mém nástupu na správu jsem opakovaně na jednání rady města upozorňoval, že pro účely využívání společného hrobu nemáme žádný volný a vyhovující prostor. Hrobka byla se souhlasem zastupitelstva zakoupena již v listopadu 2016 a měla sloužit k ukládání zpopelněných ostatků ze sociálních pohřbů a i všech ostatních lidských i zpopelněných ostatků k tomuto způsobu uložení určených. Bohužel, zdlouhavě řešená problematika týkající se sociálních pohřbů, kterou se město do této doby příliš nezabývalo (zákonná povinnost obcí), mnou nepodporované rozhodnutí kolegů z rady a dosavadní nečinnost kompetentních zaměstnanců MÚ zapříčinili, že hrobku stále nemůžeme využívat pro naše potřeby v souladu s plněním vyhlášky č.277/2017 Sb. Proto jsou doposud veškeré vyzvednuté neidentifikovatelné i identifikovatelné lidské ostatky uloženy v našem depozitu a budou do společného hrobu uloženy se vší úctou v rámci slušného způsobu pohřbení, jakmile nám to okolnosti umožní. Jakým způsobem se s lidskými ostatky zacházelo před mým nástupem na Správu hřbitovů a kde všude mohou být uloženy mi není známo a od tohoto se se vší vážností distancuji.

Nejenom mne zajímá, proč si pan Samek podané podněty a obvinění vymyslel, zinscenoval a záměrně zveličil. Budu se vysvětlení a případného trestu domáhat právní cestou. Dle vyjádření ostatních kolegů si neustále vše fotil a natáčel. Neznám podrobnosti, které předal činným orgánům. Neuvedl žádná data, kdy mělo k proviněním dojít a sám porušil zákon tím, že o zjištěných skutečnostech ihned nikoho neinformoval. Jeho jednání bylo nepředvídatelné. Měl neomezené možnosti a přístup do celého areálu a našeho technického zázemí. Pohledy na fotografie jakýchkoliv ostatků nejsou nikdy veselé a pro některé z vás jsou pohledy na posmrtné stavy a proměny lidských ostatků stále tabu. Obávám se, že jeho odsouzeníhodné jednání nebylo poslední.

Podotýkám, že naši klienti si veškeré námi zajišťované služby kontrolují, mnohdy se jich přímo účastní. Jsme v neustálém kontaktu, pokud je nutné během jejich zajištění učinit jakékoliv nenadálé rozhodnutí. Vždy pořizujeme fotodokumentaci před i po jejich zajištění, abychom mohli veškeré manipulace doložit, případě vysvětlit. Za cca 3 roky co vedu středisko Správy hřbitovů neeviduji na zajišťované služby jedinou stížnost. Vždy nám je se vší upřímností vřele poděkováno. Jedno takové, zajištění čtyř exhumací, bylo doručeno formou děkovného dopisu i starostovi našeho města, což celý náš tým velice potěšilo.  

Závěrem si dovolím podotknout, že jednání pana Samka mne nesmírně mrzí a společně se mnou ho odsuzují všichni jeho bývalí kolegové.  A nejenom oni.  Je naprosto neomluvitelné. Že občas může dojít k nějakým nesrovnalostem je samozřejmé. Podmínky, za jakých jsem na pozici vedoucího správy nastupoval, pro mne nebyly příliš přívětivé a byly dalece vzdáleny podmínkám fungování moderní správy v souladu s danou legislativou. Přesto jsem do toho šel a nabídku přijal. Jsem přesvědčený, že jsem doposud na našich hřbitovech odvedl mnoho dobré práce a rozhodně od té další, započaté, nemám v úmyslu odcházet.  

Josef Kraus
vedoucí správy hřbitovů
člen rady města

Přílohy:
MMR - opověď
Mgr. Kotrlý - žádost o stanovisko, Kraus Kutná Hora

Související článek:
NÁZOR: Josef Samek ml. - Prosím zastavte radního Krause!

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Josef Kraus - odpověď na článek ,,Prosím zastavte radního Krause!

NÁZOR: Josef Kraus - odpověď na článek ,,Prosím zastavte radního Krause!

17. srpen 2018

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení uživatelé kutnohorských hřbitovů,

dne 24. července mne na začátku rodinné dovolené zastihl článek Josefa Samka ml. s titulkem  ,,Prosím zastavte radního Krause!“ a týkal se mého zaměstnání na správě hřbitovů. Jelikož z pozice radního nemám se správou nic společného, nepochybuji, že hlavním cílem našeho bývalého a zřejmě frustrovaného zaměstnance byla msta a snaha  poškodit mne před blížícími se komunálními volbami. Ovšem byl to útok i na vás, pozůstalé a uživatele našich hřbitovů. Chtěl zpochybnit vaši důvěru, zdali u nás, v tak citlivé oblasti jako je pohřebnictví, všechno chodí, jak má. Ujišťuji vás, ve všem podstatném ano a mnohá poděkování a viditelné změny k lepšímu jsou toho důkazem. Jeho článek si můžete znovu přečíst zde na webu v rubrice Názory.  Nebylo to v první chvíli příjemné čtení, nikomu bych takto pokaženou dovolenou nepřál. Došlo mi, že byla naplněna upozornění, která se ke mně již delší dobu dostávala. Nemohl jsem na tento hanebný čin ihned reagovat. Vznesená  i když nepravdivá obvinění byla příliš závažná a vztahovala se k velmi citlivé oblasti našeho života. Na svou obhajobu a pro vaše ubezpečení jsem zajistil veškeré podklady a sepsal tento článek, abych vám ukázal, jaký je pan Samek ve skutečnosti hloupý člověk, udavač a lhář.

Článek připravoval již dlouho a chlubil se tím kdekomu. Jeho nepěkné jednání mělo ale svůj zajímavý vývoj. A víte jaký? Z vlastní iniciativy mi přišel udat a obvinit jeho bývalé kolegy, které ve svém článku velebil s tím, že na mne skrze zacházení s ostatky něco chystají, že si vše fotí a natáčí, že mne chtějí z mé pozice sesadit. Čin hodný opravdového chlapa, co říkáte? Věci se však již v té době měly jinak. Informace, které se ke mně delší dobu dostávaly, byly závažné. Musel jsem se snížit i k takovým jednáním, že jsem si panem Samkem iniciované rozhovory pro svou případnou obhajobu nahrával. Bude-li třeba, záznamy předložím i policii ČR.

Pan Samek založil svůj článek na emočně podaných příbězích, lžích a dezinformacích, zkrátka snažil se zapůsobit na city čtenářů. Pro pokus o získání vaší důvěry se neštítil do svých sdělení použít i jméno zesnulého kutnohorského kapelníka, víru v boha, místní pány faráře a některé bývalé kolegy, které, jak jsem psal, chodil udávat. Bylo by chlapské, sdělit nám, kdo mu s přípravou článku pomáhal, když už se o jeho kolektivní přípravě chlubil ostatním (psanou formou a tato mi byla třetí osobou poskytnuta).

Pan Samek využil vaší neznalosti zákona o pohřebnictví (dále jen ZOP), neznalosti Řádu veřejného pohřebiště (dále jen ŘVP) i našeho technického zázemí a samotného provozu. Sděloval vám jednu nepravdu za druhou. Lidské ostatky si pletl s lidskými pozůstatky, které nejsou totožné a nelze je zaměňovat. Neznal legislativu a ani nevěděl, jakou pracovní pozici a z ní vycházející povinnosti vůbec zastával. Rovněž vám zapomněl sdělit, že mu za neplnění pracovních povinností a úkolů zadaných nadřízeným byly opakovaně doručeny vytýkací dopisy. Nikdy mne neseznámil se zamítavým stanoviskem k zadaným úkolům. Při každodenní týmové poradě nás ujišťoval o jejich samozřejmém zajištění a totéž jsme slýchávali při zpětné vazbě o jejich splnění. Bohužel, moje pracovní a časové vytížení je velké, sám zajišťuji a vykonávám nespočet dalších služeb a aktivit. Nemohl jsem u svého podřízeného neustále stát a hlídat každý jeho krok. Důvěřoval jsem, ale i prověřoval.

Možná Vás ohromily citace pana Samka o sešlapávání lidských ostatků do přeplněného hrobu a jejich házení do pytlů od brambor a jaké trauma z toho všeho údajně má. O pálení rakví se zbytky lidských ostatků, které mu připomínaly děsivé filmy o nacistech a které jsme měli poté i s popelem rozhazovat kamsi do rokle.  Kontaktovalo mě mnoho rozhořčených občanů a nechtěli uvěřit, že autor takto sdělovaných hloupostí u nás mohl být vůbec zaměstnán. Bohužel, stalo se, ale naštěstí už tomu tak není.

Nyní se ke zveřejněným nepravdám a obviněním vyjádřím, popřípadě některé dezinformace a polopravdy upřesním:

Pan Samek nevykonával funkci obřadníka, ale rád se jí neoprávněně chlubil pokoutně pořízenými fotografiemi na svém facebookovém profilu.  Tyto vážené služby u nás zajišťují lidé s vysokým morálním kreditem a zkušenostmi (dvě obřadnice na DPČ). Pan Samek zastával pracovní pozici Dělník na údržbě a při úklidu hřbitova a manipulant v obřadní síni.  

Profesní kvalifikaci hrobníka nezískal, nejsem jím ani já, jak uváděl. Tudíž veškerá jeho vyjádření k exhumacím a výkopům hrobů byla v rozporu se zněním ZOP a ŘVP a zákoníkem práce, které evidentně neznal  a v jejichž souladu služby zajišťujeme. Za obchodní společnost, která je uvedena v ŘVP jako správce, zajišťujeme veškeré služby pro klienty s mým odborným dohledem se získanou profesní kvalifikací administrátor pohřebiště. Zaměstnávat hrobníka není naše povinnost.  Avšak o rozšíření týmu o kvalifikovaného zaměstnance se dlouhodobě snažíme. Pan Samek nebyl vhodný kandidát.  

Neidentifikovatelné ostatky ze hřbitova u sv. Trojice jsme vyzvedli ze dvou velmi mělkých hrobů připravovaných pro účely natáčení ČT již v červnu 2017, nikoliv na podzim, jak sám uváděl (bylo ošetřeno smlouvami o nájmu hrobového místa na 10 let). Nejednalo se o ostatky z tradičního způsobu pohřbení v konečné rakvi, ale již o v minulosti přemístěné ostatky, které mohou pocházet i z jiných bývalých pohřebišť v Kutné Hoře. Tyto byly vyzvednuty a převezeny do depozitu správy již více než před rokem, novela zákona ohledně převozu ostatků nás neomezovala. Vráceny budou zpět, jakmile se nám na stejném pohřebišti podaří zajistit vhodné hrobové místo. Bylo s nimi jako vždy, zacházeno v souladu s legislativou a humánním způsobem. Více se dočtete v odeslané žádosti a obdrženém stanovisku z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pracovní úraz pan Samek nenahlásil, oznámen mi byl jeho otcem až ve večerních hodinách téhož dne. Pracoviště opouštěl bez potíží, při práci nezkolaboval. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni. Při demontáži starých hrobů mají povinnost spolupracovat v týmu a jednotlivé díly rozbít na menší, pro manipulaci vhodné kusy. Z vyjádření pana Samka vyplývá, že moje nařízení ignoroval a úraz si tudíž způsobil vlastním zaviněním. Do dodatečně sepsaného protokolu o úrazu však uvedl něco jiného a to, že břemeno s ním zvedali i ostatní zaměstnanci a úraz nebyl způsoben vlivem jiné osoby. Úsměvné na celé věci je, že bez hospitalizace a chirurgického zákroku pan Samek po 3 měsících v neschopnosti prohlašuje, že je zdravotně poznamenán již na celý zbytek život. Přeji mu tedy brzké uzdravení. Ovšem jak to skutečně bylo, a jak se opravdu cítí, ví nejlépe on sám.

Pracovní poměr s panem Ptačovským jsme museli po vzájemné dohodě ukončit na základě lékařského rozhodnutí, jelikož dlouhodobé zdravotní potíže mu neumožňovaly plnohodnotně vykonávat požadované práce. Ostatní výmysly pana Samka k této věci nebudu komentovat.     

K pálení rakví došlo s vědomím, že dřevěný odpad takto lze likvidovat. Záměr byl nahlášen HZS Středočeského kraje, který vzal naši činnost na vědomí. Naši zaměstnanci spálili pouze suchý dřevěný odpad z cca 4 ks rakví i s dalším objemným deponovaným bioodpadem z areálu hřbitova. Zbylý bioodpad byl poté odvezen i s popelem z ohniště do společnosti ZERS k dalšímu zpracování (je možné doložit evidencí 11 ks vážních lístků, výkazy činností vozového parku T.S. a pořízenými fotografiemi). K pálení žádných zbytků lidských ostatků nedošlo, tudíž zde žádné nebyly s popelem rozhazovány. Pokud byl stěžovatel takového jednání svědkem, měl postupovat v souladu se zákony a tuto událost neprodleně nahlásit, což neučinil. Případ byl oznámen skoro s půlročním zpožděním. Více se dočtete v odeslané žádosti a obdrženém stanovisku z Ministerstva pro místní rozvoj.  Zároveň se k cca 40 ks lidských ostatků sesbíraných z rokle vyjádřil Archeologický ústav Akademie věd ČR s konstatováním, že povrch lidských kostí nenese stopy žáru, vykazuje výrazný stupeň eroze, z dlouhých kostí končetin jsou většinou dochována jen těla bez kloubních konců. Zbarvení a celková degradace indikuje uložení tohoto osteologického materiálu na povrchu či blízko povrchu půdy. Závěrem bylo sděleno, že stav předloženého materiálu odpovídá sekundární poloze nálezu na povrchu či blíže povrchu půdy a nenese stopy násilných manipulací. Vzhledem k lokalizaci nálezu lze předpokládat souvislost s narušováním terénu blízko hřbitova. 

Lidské ostatky do žádného společného hrobu neukládáme. Problém spočívá v tom, že do dnešního dne nám Město Kutná Hora nepředalo do užívání dvojhrobku, jejíž zakoupení jsem zprostředkoval. Krátce po mém nástupu na správu jsem opakovaně na jednání rady města upozorňoval, že pro účely využívání společného hrobu nemáme žádný volný a vyhovující prostor. Hrobka byla se souhlasem zastupitelstva zakoupena již v listopadu 2016 a měla sloužit k ukládání zpopelněných ostatků ze sociálních pohřbů a i všech ostatních lidských i zpopelněných ostatků k tomuto způsobu uložení určených. Bohužel, zdlouhavě řešená problematika týkající se sociálních pohřbů, kterou se město do této doby příliš nezabývalo (zákonná povinnost obcí), mnou nepodporované rozhodnutí kolegů z rady a dosavadní nečinnost kompetentních zaměstnanců MÚ zapříčinili, že hrobku stále nemůžeme využívat pro naše potřeby v souladu s plněním vyhlášky č.277/2017 Sb. Proto jsou doposud veškeré vyzvednuté neidentifikovatelné i identifikovatelné lidské ostatky uloženy v našem depozitu a budou do společného hrobu uloženy se vší úctou v rámci slušného způsobu pohřbení, jakmile nám to okolnosti umožní. Jakým způsobem se s lidskými ostatky zacházelo před mým nástupem na Správu hřbitovů a kde všude mohou být uloženy mi není známo a od tohoto se se vší vážností distancuji.

Nejenom mne zajímá, proč si pan Samek podané podněty a obvinění vymyslel, zinscenoval a záměrně zveličil. Budu se vysvětlení a případného trestu domáhat právní cestou. Dle vyjádření ostatních kolegů si neustále vše fotil a natáčel. Neznám podrobnosti, které předal činným orgánům. Neuvedl žádná data, kdy mělo k proviněním dojít a sám porušil zákon tím, že o zjištěných skutečnostech ihned nikoho neinformoval. Jeho jednání bylo nepředvídatelné. Měl neomezené možnosti a přístup do celého areálu a našeho technického zázemí. Pohledy na fotografie jakýchkoliv ostatků nejsou nikdy veselé a pro některé z vás jsou pohledy na posmrtné stavy a proměny lidských ostatků stále tabu. Obávám se, že jeho odsouzeníhodné jednání nebylo poslední.

Podotýkám, že naši klienti si veškeré námi zajišťované služby kontrolují, mnohdy se jich přímo účastní. Jsme v neustálém kontaktu, pokud je nutné během jejich zajištění učinit jakékoliv nenadálé rozhodnutí. Vždy pořizujeme fotodokumentaci před i po jejich zajištění, abychom mohli veškeré manipulace doložit, případě vysvětlit. Za cca 3 roky co vedu středisko Správy hřbitovů neeviduji na zajišťované služby jedinou stížnost. Vždy nám je se vší upřímností vřele poděkováno. Jedno takové, zajištění čtyř exhumací, bylo doručeno formou děkovného dopisu i starostovi našeho města, což celý náš tým velice potěšilo.  

Závěrem si dovolím podotknout, že jednání pana Samka mne nesmírně mrzí a společně se mnou ho odsuzují všichni jeho bývalí kolegové.  A nejenom oni.  Je naprosto neomluvitelné. Že občas může dojít k nějakým nesrovnalostem je samozřejmé. Podmínky, za jakých jsem na pozici vedoucího správy nastupoval, pro mne nebyly příliš přívětivé a byly dalece vzdáleny podmínkám fungování moderní správy v souladu s danou legislativou. Přesto jsem do toho šel a nabídku přijal. Jsem přesvědčený, že jsem doposud na našich hřbitovech odvedl mnoho dobré práce a rozhodně od té další, započaté, nemám v úmyslu odcházet.  

Josef Kraus
vedoucí správy hřbitovů
člen rady města

Přílohy:
MMR - opověď
Mgr. Kotrlý - žádost o stanovisko, Kraus Kutná Hora

Související článek:
NÁZOR: Josef Samek ml. - Prosím zastavte radního Krause!