Mohou žáci škol na Kutnohorsku využívat své mobilní telefony i v rámci výuky?

14. září 2018, 08:04

Kutnohorsko - Ve Francii od června zpřísnili zákon, který zakazuje dětem v základních školách používat mobilní telefony, tablety, chytré hodinky a podobná zařízení, a to včetně přestávek. Francouzské střední školy mohou elektroniku také zakázat a nebo omezit. Jak se k podobnému kroku staví školy základní a střední školy na Kutnohorsku? A je třeba tuto záležitost ošetřovat zákonem? Rozdíl je samozřejmě mezi studenty vyšších a základních škol, některé základní školy na Kutnohorsku se ale také snaží z výuky vytěsnit komunikační techniku:

1. ZŠ Čáslav

Jaroslav Vostrovský: Naši žáci mohou mobily do školy nosit a po celou dobu pobytu ve škole je mají u sebe. Žáci nesmějí mít zapnuté mobilní telefony v době vyučovacích hodin, pouze o přestávkách. Ve škole a na školních akcích je zakázáno pořizovat jakýkoliv video a audio záznam bez souhlasu pedagogických pracovníků (to vše je zakotveno ve školním řádu). Žákům se doporučuje nenosit do školy nákladné mobilní telefony z důvodu případné krádeže. S porušováním těchto pokynů nemáme zatím problém.

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Josef Treml: Školní řád žákům zakazuje používat a mít v provozu prostředky mobilní komunikace. Studenti do školy mobily mohou nosit, mohou je mít po celou dobu u sebe a o přestávkách aktivně používat. Mobilní aplikace je informuje o změnách ve výuce, klasifikaci a přípravě na následující vyučovaní, mohou je aktivně používat při výuce v některých předmětech (na pokyn učitele).

Opakované a úmyslné porušení zákazu používání mobilu v hodinách je považováno za hrubé porušení školního řádu, přestupek proti školnímu řádu v tomto bodě je řešen výchovnými opatřeními (od napomenutí třídního učitele, přes důtku třídního až po důtku ředitele školy).

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Věra Szabová: Žáci i studenti mohou telefony nosit do školy, používat je při výuce a třeba i využívat je pro osobní potřebu (zavolat rodičům; přijmout hovor..,), ale vše za předem daných pravidel. Pravidla jsou dána ředitelstvím školy, Školními či jinými řády a pokyny vyučujících či dalších zaměstnanců školy. Mobilní telefony mají žáci u sebe v průběhu celého dne - mimo např. tělesné výchovy, kdy žáci telefony odevzdávají vyučujícímu a jsou uloženy na daném místě. Studenti např. často sledují svá hodnocení v systému Bakaláři - někteří i několikrát za den.

Mobilní telefony nejsou v naší škole zakázány. Je však zakázáno natáčet a fotografovat zaměstnance školy, prostory a vybavení školy, pořizovat zvukové či vizuální záznamy. Tento zákaz platí pro všechny příchozí do budovy školy; zákaz je uveřejněn při vstupu do budovy školy. Fotografovat či natáčet mohou pouze se svolením vedení školy. A povolení se vydává - např. při realizaci soutěží, projektovových aktivit, výukových akcí, přednášek apod.

Studenti mohou takto zařízení aktivně využívat v některých předmětech a tato aktivita je vítáná. Jsou to převážně předměty všeobecně-vzdělávací např. cizí jazyky, literatura, hospodářský zeměpis; při řešení skupinových úloh nebo projektů. Nejvíce se jedná se o vyhledávání, dohledání či kontrolu daných informací a údajů; zpracování foto či video pro prezentování apod. Jedná se o střední i vyšší odbornou školu. Stejně mohou mít studenti své notebooky (s platnou revizí zdroje ele. energie - v případě používání školních zásuvek). Použití motebooků je opět v kompetenci vyučujících - ale s notebooky většinou pracují studenti VOŠ. Škola také pořídila tablety, které mohou studenti v rámci výuky využívat; jsou k zapůjčení ve školní knihovně; půjčuje si je vyučující pro třídu. Ve školní knihovně máme také pro využití ve výuce čtečky knih.

Ve školním řádu je přímo uvedeno: Žáci mají u mobilních telefonů při vyučování vypnuté zvonění a telefony mají uloženy mimo lavice, pokud vyučující neurčí jinak. (Je důležité - uloženy mimo lavice; jedná se také o vazbu na státní maturity, kde nesmí mít žák na lavici nic, kromě předem daných pomůcek a sledování času je povoleno pouze "klasickými" hodinkami apod.) Knihovní řád používání telefonů přímo zakazuje - vzhledem k prostorám, kde má být klid na čtení či studium. Porušení těchto pravidel je trestáno podle školního řádu - "napomenutím třídního učitele" a při opakovaném porušení "důtkou TU" - ředitelskou a sníženou známkou z chování.

Praxe je taková, že žáci jsou poučeni na začátku školního roku (seznámení se školní řádem); při použití telefonů jsou napomenuti přímo ve výuce (a je to dostačující); další stupňování tohoto prohřešku jsme na pedagogických poradách již neřešili tj. studenti dostávají "napomenutí a důtky TU" za jiná porušení než-li za používání mobilních telefonů ve škole.

ZŠ Uhlířské Janovice

Dana Bohatcová: Používání prostředků mobilní komunikace řeší Školní řád, žáci mohou mobilní telefony do školy nosit a mít je u sebe, ovšem v režimu, který nenaruší výuku, uschovaný. Na pokyn učitele děti mohou elektronické prostředky používat i v rámci výuky (kalkulačka, vyhledání informací,…)

Školní řád: Po dobu školního vyučování je zákaz používání mobilních telefonů. To platí i pro přestávky. V případě nenadále situace ve škole nebo v rodině (nemoc v rodině, nevolnost, úraz,..) je umožněno mít telefon zapnutý a použít ho. V případě akcí mimo školu (výlety, exkurze,…) je režim odlišný, Žáci mohou mobilní telefon používat dle pokynů doprovázejícího učitele a v souladu s pokyny objektů, které jsou navštíveny.

Jednorázové porušení školního řádu v tomto případě řešíme domluvou, následně při opakovaném porušení pravidel dalšími výchovnými opatřeními (napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ); projednání s rodiči (výchovná komise) při nahrávání, focení, ev. vyvěšení nahrávek a fotografií na social. sítích. Pozn: Ve školním řádu již máme třetím rokem, bez problémů.

ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora

Vít Šnajdr: Po různých negativních zkušenostech s natáčením, posíláním SMS zpráv v hodině, sledováním FB místo výuky jsme přikročili již před dvěma lety k zákazu používání mobilů ve škole. Děti by tak měly při příchodu do školy svůj mobil vypnout a zapnout ho až při odchodu. Ale samozřejmě existují výjimky. Jedná se o naléhavé situace, kdy je potřeba, aby si žák zavolal rodičům, případně, že čeká opravdu velmi důležitý hovor (musí upozornit vyučujícího). Dále jsou předměty, kdy žáci mobily využívají jako pomůcku, zejména matematika nebo informatika. Mimo tyto případy, ale musí být telefony vypnuté, včetně přestávek. V hodině používání mobilů většinou ruší a během desetiminutové přestávky žák potřebuje udělat přípravu na příští hodinu, přesunout se do jiné tříd nebo si dojít na toaletu. A pokud má v ruce mobil, pak tyto činnosti přesouvá do hodiny a opět ruší ostatní.

Sankce za porušení pravidel určuje náš klasifikační řád a jsou odstupňované podle četnosti provinění. Začíná se ústní domluvou, pokračeje to poznámkou přes napomenutí třídního učitele a v případě chronického porušování pravidla může dojít i ke snížení známky z chování.

ZŠ Žižkov Kutná Hora

Jana Nedvědová a Irena Skaláková, zástupci ředitele: Používání mobilních telefonů řeší školní řád. Děti mobily do školy samozřejmě nosí, při vyučování musí mít ztlumené zvonění  a telefon uložený v tašce. Při výuce mobily využíváme, musí k tomu ale dát pokyn vyučující.  O přestávkách děti mobily podle svého uvážení mohou používat, mají přístup k wifi.

ZŠ Křesetice

Soňa Pavlíková: Žáci mohou nosit mobilní telefony do školy, ale v době vyučování je musí mít buď vypnuté nebo nastavené na tichý režim (vibrace...). Mohou z nich volat rodičům v naléhavých případech (většinou volají kvůli upřesnění času odjezdu domů, nebo pokud zapomněli něco na vyučování. Mobily mají žáci po celou dobu u sebe, při odchodu z třídy, např. na tělocvik, si je dávají do školní tašky. Mobily mohou se souhlasem vyučujících použít i v hodinách ( vyhledávání na internetu, kalkulačka...apod.)
Ve školním řádu máme toto ustanovení. " Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon nebo jej nastavit do tichého režimu vyzvánění. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. Odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů (např. při tělesné výchově...) do vlastní školní tašky.

Sankce za zapnutý zvuk u mobilního telefonu a manipulace s ním: napomenutí třídního učitele, za opakované porušení je důtka třídního učitele.

ZŠ Čáslav Náměstí Jana Žižky z Trocnova

Tomáš Hasík: Používání mobilních telefonů ve škole upravuje školní řád. Po dobu pobytu ve škole mají žáci své mobilní telefony vypnuté, v případě potřeby škola samozřejmě kontakt žáků s rodiči zajišťuje. Při pobytu žáků ve škole preferujeme jejich vzájemnou přímou komunikaci, popřípadě se jim snažíme nabídnout jiné formy relaxace než surfování po sociálních sítích. Od letošního roku např. ve škole funguje nový zookoutek, kde si žáci mohou mentálně odpočinout. Režim používání mobilních telefonů je již několik let upraven školním řádem.

Pro potřebu výuku škola zajišťuje potřebná technická zařízení z vlastních zdrojů (počítače, připojení na internet v učebnách, fotografická technika apod.), používání mobilních telefonů tak v zásadě není potřeba.  

Porušování školního řádu v příslušném bodě řešíme nejprve domluvou, v případě opakovaného prohřešku standardními kázeňskými opatřeními.

Církevní gymnázium v Kutné Hoře

Stanislava Lisková: Žáci mohou mobilní telefony do školy nosit, mohou je mít u sebe, ale během vyučování by je měli mít vypnuté. Jsou-li učitelem vyzváni, pooužívají je i v rámci výuky. Za soustavné a opakované nedodržování těchto pravidel hrozí studentům třídní či ředitelké důtky, případně i snížená známka z chování.

ZŠ Husova Čáslav

Marika Jelínková: Mobilní telefony děti do školy nosit mohou, během vyučování jej musí mít vypnuté a mají je u sebe. Všechny děti nemají data a připojení na internet, tak by nebylo možné zapojit všechny žáky v rámci výuky, proto tímto způsobem telefony nevyužíváme. Školní řád zakazuje mobilní telefony během vyučování, sankce za porušení jsou stanovené rovněž školním řádem: Důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

ZŠ Zruč nad Sázavou

Ivana Stará: Ustanovení školního řádu: "Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony a veškeré zvukové nosiče, mají je uložené ve školní tašce. Za jejich ztrátu či poškození nenese škola odpovědnost." Mobilní telefony mohou na vyzvání vyučující použít, pokud něco potřebují vyhledat na internetu nebo používají některé vybrané vzdělávací aplikace, hlavně pro výuku anglického jazyka (např. Kahoot, Duolingo apod.). Nemáme žádné konkrétní sankce, až na výjimky děti tato pravidla dodržují.

Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Vladislav Slavíček: Studenti mohou mobilní telefony do školy nosit, v jejich používání v době přestávek a volných hodin je nijak neomezujeme a francouzskou cestu plošného zákazu nošení mobilů do školy zatím nejdeme. O hodinách je mohou je používat pouze na pokyn učitele, nebo s jeho souhlasem (zdroj informací, kalkulačka, zápisy poznámek), a to nejen chytré telefony, ale i tablety či notebooky.

Nákup a půjčování školních tabletů a notebooků je z mnoha důvodů neefektivní (hlavně pořizovací náklady, údržba, bezpečnost). Před časem jsme se rozhodli jít tzv. cestou BYOD  http://www.modernivyucovani.cz/vlastni-zarizeni-ve-skolni-vyuce-byod/ A investovali do kvalitního wifi připojení.

Ve školním řádu máme ustanovení, že žáci mají mobily během výuky vypnuté a používají je pouze se souhlasem vyučujícího. Sankce za porušení tohoto ujednání stanovené nemáme, obecně jde o porušení pravidel školního řádu a za opakované porušování školního řádu se udělují kázeňská opatření. Ovšem nutno dodat, že jsme zatím žádné kázeňské opatření z těchto důvodů zatím neudělili. Nicméně jsme zaznamenali snahu některých žáků, zejména ve vyšších ročnících, svůj mobil o hodinách  sledovat a občas s ním i bez vědomí učitele komunikovat. Popř. si dovolit odejít na WC a mobil si vzít s sebou.

Abychom podobnému „nutkání“  předešli, instalujeme do některých tříd tzv. kapsáře. Jedná se o užitečnou pomůcku, kterou navrhla a ušila jedna z našich zaměstnankyň. Do kapsářů žáci na pokyn vyučujícího odevzdají své mobily a na konci hodiny si je zase vezmou.  Zatím je máme instalovány v jedné učebně a díky zájmu vyučujících se šijou další. Sám jsem ve své hodině odevzdání mobilů zkusil a pozitivní reakcí žáků jsem byl mile překvapen. Mnozí dokonce uvítali, že je během hodiny nic nerozptyluje…

ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora

Zdenka Mačinová: Používání mobilních telefonů a dalších zařízení u nás ve škole je ošetřeno ve školním řádu. Děti mohou tato zařízení do školy nosit, ale o hodinách musí být mobily vypnuty a uloženy v taškách. Při nedodržení tohoto nařízení může vyučující žákovi mobil odebrat do konce hodiny a vypnutý ho nechá ležet na katedře. Po hodině ho žákovi vrátí a rodičům oznámí nerespektování školního řádu. Výjimku tvoří situace, kdy vyučující žáky vyzve, aby s jeho souhlasem použili tato zařízení ve výuce. Žáci nesmí pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby, používat komunikační technologie a internet k úmyslnému ublížení druhým a k takovým činnostem, které mají někoho záměrně poškodit. Chování, které vykazuje znaky kyberšikany, může být kvalifikováno jako zvlášť hrubé poškození školního řádu. O přestávkách může být mobil zapnutý, ale nesmí omezovat svobodu druhé osoby. Dobíjet mobilní telefony, tablety a notebooky je ve škole z důvodu bezpečnosti zakázáno. Pro žáky je v prvním patře budovy na druhém stupni k dispozici nezabezpečená wifi síť, kterou mohou využívat o přestávkách.

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Josef Vavřinec: Součástí školního řádu je i pokyn k používání mobilních telefonů ve škole. Při vyučování by žáci mobil používat neměli, o přestávce mobil používat mohou. Při závěrečných zkouškách, maturitní zkoušce a různých testech žáci mobil dávají na určené místo v učebně dle pokynu vyučujícího. Aktivní používání mobilních telefonů při výuce záleží na vyučujícím. Pokud vyhodnotí situaci, že mobil bude skutečně přínosem pro žáka a danou vyučovanou látku, může žákům mobil dovolit použít. Zde ovšem vyučující musí dokázat ohlídat, aby mobil byl opravdu využit ku prospěchu výuky. Máme zpracovaný řád k používání mobilních telefonů, zde je přesně popsáno, kdy mobil nesmí být používán a jaké sankce vyplývají z porušení daného řádu. Nabízíme žákům i možnost ponechat si mobil na určeném místě ve škole, kde je mobil uschován a žák si ho může po vyučování vyzvednout. V případě, že žák použije mobil k nepovolenym činnostem, např. hry, SMS, facebook apod., vyučující mobil v obálce (žák si smí vyndat paměťovou SIM kartu) odevzdá řediteli školy. Vše je zdokumentováno  a zákonní zástupci jsou vyzváni k převzetí mobilu, případně je určen termín, kdy si mobil může žák vyzvednout. Žákovi je uděleno výchovné opatření, může být svolána i vychovná komise, která řeší chování žáků.

ZŠ Malešov

Jana Schneiderwindová: Žáci prvního stupně mají vypnuté mobily uložené ve svých aktovkách po celou dobu pobytu ve škole. Mohou je použít za účelem nutného telefonátu se zákonnými zástupci mimo výuku (např: zdravotní obtíže).

Žáci druhého stupně mají vypnuté mobily během vyučování uložené v aktovce. O přestávkách je mohou plně využívat. Využít je mohou i během výuky jako učební pomůcku po schválení vyučujícím (např: v matematice jako kalkulačku, ve Vv k vyhledávání obrázků, v Cj k vyhledávání slovíček, další aplikace vhodné k výuce).

Ve školním řádu máme ustanovené podmínky viz předcházející informace. Porušení zásad je řešeno zabavením mobilu a jeho uložením ve školním trezoru. Takto zabavené mobily vyzvedávají zákonní zástupci žáka, kteří jsou o prohřešku a následujícím postupu vyrozuměni prostřednictvím žákovské knížky.

ZŠ Sadová Čáslav

Václav Vondra: Ve školním řádu máme uvedeno, že během výuky mají děti mobilní telefony vypnuté a uložené v tašce. O přestávkách používání mobilů zakázalo bývalé vedení během loňského školního roku. Aktivní používání o předmětech záleží na rozhodnutí jednotlivých vyučujících, osobně jsem povoloval v matematice používání kalkulačky - žáci stejně postupně zjistili, že klasická kalkulačka je lepší. Sankce konkrétně stanovené na používání mobilů nemáme, vzhledem k tomu, že záležitost řeší školní řád.

Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Kamil Navrátil: Žáci si telefon do školy přinést mohou, jeho používání ale řídí školní řád. Dle školního řádu musí mít žáci během vyučovacích hodin své mobilní telefony vypnuté a uložené ve školní aktovce či batohu (tedy nesmí je mít na stole či v lavicích). Mobil mohou žáci využívat pouze tehdy, když je k tomu vyzve vyučující (např. různé aplikace, používání překladače v hodinách cizích jazyků atd.). Pokud se žák proti školnímu řádu proviní (použije mobilní telefon) ve výuce, následují kázeňská opatření v pořadí napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

res
AVE_CZ
Reklama
Mohou žáci škol na Kutnohorsku využívat své mobilní telefony i v rámci výuky?

Mohou žáci škol na Kutnohorsku využívat své mobilní telefony i v rámci výuky?

14. září 2018

Kutnohorsko - Ve Francii od června zpřísnili zákon, který zakazuje dětem v základních školách používat mobilní telefony, tablety, chytré hodinky a podobná zařízení, a to včetně přestávek. Francouzské střední školy mohou elektroniku také zakázat a nebo omezit. Jak se k podobnému kroku staví školy základní a střední školy na Kutnohorsku? A je třeba tuto záležitost ošetřovat zákonem? Rozdíl je samozřejmě mezi studenty vyšších a základních škol, některé základní školy na Kutnohorsku se ale také snaží z výuky vytěsnit komunikační techniku:

1. ZŠ Čáslav

Jaroslav Vostrovský: Naši žáci mohou mobily do školy nosit a po celou dobu pobytu ve škole je mají u sebe. Žáci nesmějí mít zapnuté mobilní telefony v době vyučovacích hodin, pouze o přestávkách. Ve škole a na školních akcích je zakázáno pořizovat jakýkoliv video a audio záznam bez souhlasu pedagogických pracovníků (to vše je zakotveno ve školním řádu). Žákům se doporučuje nenosit do školy nákladné mobilní telefony z důvodu případné krádeže. S porušováním těchto pokynů nemáme zatím problém.

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Josef Treml: Školní řád žákům zakazuje používat a mít v provozu prostředky mobilní komunikace. Studenti do školy mobily mohou nosit, mohou je mít po celou dobu u sebe a o přestávkách aktivně používat. Mobilní aplikace je informuje o změnách ve výuce, klasifikaci a přípravě na následující vyučovaní, mohou je aktivně používat při výuce v některých předmětech (na pokyn učitele).

Opakované a úmyslné porušení zákazu používání mobilu v hodinách je považováno za hrubé porušení školního řádu, přestupek proti školnímu řádu v tomto bodě je řešen výchovnými opatřeními (od napomenutí třídního učitele, přes důtku třídního až po důtku ředitele školy).

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Věra Szabová: Žáci i studenti mohou telefony nosit do školy, používat je při výuce a třeba i využívat je pro osobní potřebu (zavolat rodičům; přijmout hovor..,), ale vše za předem daných pravidel. Pravidla jsou dána ředitelstvím školy, Školními či jinými řády a pokyny vyučujících či dalších zaměstnanců školy. Mobilní telefony mají žáci u sebe v průběhu celého dne - mimo např. tělesné výchovy, kdy žáci telefony odevzdávají vyučujícímu a jsou uloženy na daném místě. Studenti např. často sledují svá hodnocení v systému Bakaláři - někteří i několikrát za den.

Mobilní telefony nejsou v naší škole zakázány. Je však zakázáno natáčet a fotografovat zaměstnance školy, prostory a vybavení školy, pořizovat zvukové či vizuální záznamy. Tento zákaz platí pro všechny příchozí do budovy školy; zákaz je uveřejněn při vstupu do budovy školy. Fotografovat či natáčet mohou pouze se svolením vedení školy. A povolení se vydává - např. při realizaci soutěží, projektovových aktivit, výukových akcí, přednášek apod.

Studenti mohou takto zařízení aktivně využívat v některých předmětech a tato aktivita je vítáná. Jsou to převážně předměty všeobecně-vzdělávací např. cizí jazyky, literatura, hospodářský zeměpis; při řešení skupinových úloh nebo projektů. Nejvíce se jedná se o vyhledávání, dohledání či kontrolu daných informací a údajů; zpracování foto či video pro prezentování apod. Jedná se o střední i vyšší odbornou školu. Stejně mohou mít studenti své notebooky (s platnou revizí zdroje ele. energie - v případě používání školních zásuvek). Použití motebooků je opět v kompetenci vyučujících - ale s notebooky většinou pracují studenti VOŠ. Škola také pořídila tablety, které mohou studenti v rámci výuky využívat; jsou k zapůjčení ve školní knihovně; půjčuje si je vyučující pro třídu. Ve školní knihovně máme také pro využití ve výuce čtečky knih.

Ve školním řádu je přímo uvedeno: Žáci mají u mobilních telefonů při vyučování vypnuté zvonění a telefony mají uloženy mimo lavice, pokud vyučující neurčí jinak. (Je důležité - uloženy mimo lavice; jedná se také o vazbu na státní maturity, kde nesmí mít žák na lavici nic, kromě předem daných pomůcek a sledování času je povoleno pouze "klasickými" hodinkami apod.) Knihovní řád používání telefonů přímo zakazuje - vzhledem k prostorám, kde má být klid na čtení či studium. Porušení těchto pravidel je trestáno podle školního řádu - "napomenutím třídního učitele" a při opakovaném porušení "důtkou TU" - ředitelskou a sníženou známkou z chování.

Praxe je taková, že žáci jsou poučeni na začátku školního roku (seznámení se školní řádem); při použití telefonů jsou napomenuti přímo ve výuce (a je to dostačující); další stupňování tohoto prohřešku jsme na pedagogických poradách již neřešili tj. studenti dostávají "napomenutí a důtky TU" za jiná porušení než-li za používání mobilních telefonů ve škole.

ZŠ Uhlířské Janovice

Dana Bohatcová: Používání prostředků mobilní komunikace řeší Školní řád, žáci mohou mobilní telefony do školy nosit a mít je u sebe, ovšem v režimu, který nenaruší výuku, uschovaný. Na pokyn učitele děti mohou elektronické prostředky používat i v rámci výuky (kalkulačka, vyhledání informací,…)

Školní řád: Po dobu školního vyučování je zákaz používání mobilních telefonů. To platí i pro přestávky. V případě nenadále situace ve škole nebo v rodině (nemoc v rodině, nevolnost, úraz,..) je umožněno mít telefon zapnutý a použít ho. V případě akcí mimo školu (výlety, exkurze,…) je režim odlišný, Žáci mohou mobilní telefon používat dle pokynů doprovázejícího učitele a v souladu s pokyny objektů, které jsou navštíveny.

Jednorázové porušení školního řádu v tomto případě řešíme domluvou, následně při opakovaném porušení pravidel dalšími výchovnými opatřeními (napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ); projednání s rodiči (výchovná komise) při nahrávání, focení, ev. vyvěšení nahrávek a fotografií na social. sítích. Pozn: Ve školním řádu již máme třetím rokem, bez problémů.

ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora

Vít Šnajdr: Po různých negativních zkušenostech s natáčením, posíláním SMS zpráv v hodině, sledováním FB místo výuky jsme přikročili již před dvěma lety k zákazu používání mobilů ve škole. Děti by tak měly při příchodu do školy svůj mobil vypnout a zapnout ho až při odchodu. Ale samozřejmě existují výjimky. Jedná se o naléhavé situace, kdy je potřeba, aby si žák zavolal rodičům, případně, že čeká opravdu velmi důležitý hovor (musí upozornit vyučujícího). Dále jsou předměty, kdy žáci mobily využívají jako pomůcku, zejména matematika nebo informatika. Mimo tyto případy, ale musí být telefony vypnuté, včetně přestávek. V hodině používání mobilů většinou ruší a během desetiminutové přestávky žák potřebuje udělat přípravu na příští hodinu, přesunout se do jiné tříd nebo si dojít na toaletu. A pokud má v ruce mobil, pak tyto činnosti přesouvá do hodiny a opět ruší ostatní.

Sankce za porušení pravidel určuje náš klasifikační řád a jsou odstupňované podle četnosti provinění. Začíná se ústní domluvou, pokračeje to poznámkou přes napomenutí třídního učitele a v případě chronického porušování pravidla může dojít i ke snížení známky z chování.

ZŠ Žižkov Kutná Hora

Jana Nedvědová a Irena Skaláková, zástupci ředitele: Používání mobilních telefonů řeší školní řád. Děti mobily do školy samozřejmě nosí, při vyučování musí mít ztlumené zvonění  a telefon uložený v tašce. Při výuce mobily využíváme, musí k tomu ale dát pokyn vyučující.  O přestávkách děti mobily podle svého uvážení mohou používat, mají přístup k wifi.

ZŠ Křesetice

Soňa Pavlíková: Žáci mohou nosit mobilní telefony do školy, ale v době vyučování je musí mít buď vypnuté nebo nastavené na tichý režim (vibrace...). Mohou z nich volat rodičům v naléhavých případech (většinou volají kvůli upřesnění času odjezdu domů, nebo pokud zapomněli něco na vyučování. Mobily mají žáci po celou dobu u sebe, při odchodu z třídy, např. na tělocvik, si je dávají do školní tašky. Mobily mohou se souhlasem vyučujících použít i v hodinách ( vyhledávání na internetu, kalkulačka...apod.)
Ve školním řádu máme toto ustanovení. " Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon nebo jej nastavit do tichého režimu vyzvánění. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. Odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů (např. při tělesné výchově...) do vlastní školní tašky.

Sankce za zapnutý zvuk u mobilního telefonu a manipulace s ním: napomenutí třídního učitele, za opakované porušení je důtka třídního učitele.

ZŠ Čáslav Náměstí Jana Žižky z Trocnova

Tomáš Hasík: Používání mobilních telefonů ve škole upravuje školní řád. Po dobu pobytu ve škole mají žáci své mobilní telefony vypnuté, v případě potřeby škola samozřejmě kontakt žáků s rodiči zajišťuje. Při pobytu žáků ve škole preferujeme jejich vzájemnou přímou komunikaci, popřípadě se jim snažíme nabídnout jiné formy relaxace než surfování po sociálních sítích. Od letošního roku např. ve škole funguje nový zookoutek, kde si žáci mohou mentálně odpočinout. Režim používání mobilních telefonů je již několik let upraven školním řádem.

Pro potřebu výuku škola zajišťuje potřebná technická zařízení z vlastních zdrojů (počítače, připojení na internet v učebnách, fotografická technika apod.), používání mobilních telefonů tak v zásadě není potřeba.  

Porušování školního řádu v příslušném bodě řešíme nejprve domluvou, v případě opakovaného prohřešku standardními kázeňskými opatřeními.

Církevní gymnázium v Kutné Hoře

Stanislava Lisková: Žáci mohou mobilní telefony do školy nosit, mohou je mít u sebe, ale během vyučování by je měli mít vypnuté. Jsou-li učitelem vyzváni, pooužívají je i v rámci výuky. Za soustavné a opakované nedodržování těchto pravidel hrozí studentům třídní či ředitelké důtky, případně i snížená známka z chování.

ZŠ Husova Čáslav

Marika Jelínková: Mobilní telefony děti do školy nosit mohou, během vyučování jej musí mít vypnuté a mají je u sebe. Všechny děti nemají data a připojení na internet, tak by nebylo možné zapojit všechny žáky v rámci výuky, proto tímto způsobem telefony nevyužíváme. Školní řád zakazuje mobilní telefony během vyučování, sankce za porušení jsou stanovené rovněž školním řádem: Důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

ZŠ Zruč nad Sázavou

Ivana Stará: Ustanovení školního řádu: "Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony a veškeré zvukové nosiče, mají je uložené ve školní tašce. Za jejich ztrátu či poškození nenese škola odpovědnost." Mobilní telefony mohou na vyzvání vyučující použít, pokud něco potřebují vyhledat na internetu nebo používají některé vybrané vzdělávací aplikace, hlavně pro výuku anglického jazyka (např. Kahoot, Duolingo apod.). Nemáme žádné konkrétní sankce, až na výjimky děti tato pravidla dodržují.

Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Vladislav Slavíček: Studenti mohou mobilní telefony do školy nosit, v jejich používání v době přestávek a volných hodin je nijak neomezujeme a francouzskou cestu plošného zákazu nošení mobilů do školy zatím nejdeme. O hodinách je mohou je používat pouze na pokyn učitele, nebo s jeho souhlasem (zdroj informací, kalkulačka, zápisy poznámek), a to nejen chytré telefony, ale i tablety či notebooky.

Nákup a půjčování školních tabletů a notebooků je z mnoha důvodů neefektivní (hlavně pořizovací náklady, údržba, bezpečnost). Před časem jsme se rozhodli jít tzv. cestou BYOD  http://www.modernivyucovani.cz/vlastni-zarizeni-ve-skolni-vyuce-byod/ A investovali do kvalitního wifi připojení.

Ve školním řádu máme ustanovení, že žáci mají mobily během výuky vypnuté a používají je pouze se souhlasem vyučujícího. Sankce za porušení tohoto ujednání stanovené nemáme, obecně jde o porušení pravidel školního řádu a za opakované porušování školního řádu se udělují kázeňská opatření. Ovšem nutno dodat, že jsme zatím žádné kázeňské opatření z těchto důvodů zatím neudělili. Nicméně jsme zaznamenali snahu některých žáků, zejména ve vyšších ročnících, svůj mobil o hodinách  sledovat a občas s ním i bez vědomí učitele komunikovat. Popř. si dovolit odejít na WC a mobil si vzít s sebou.

Abychom podobnému „nutkání“  předešli, instalujeme do některých tříd tzv. kapsáře. Jedná se o užitečnou pomůcku, kterou navrhla a ušila jedna z našich zaměstnankyň. Do kapsářů žáci na pokyn vyučujícího odevzdají své mobily a na konci hodiny si je zase vezmou.  Zatím je máme instalovány v jedné učebně a díky zájmu vyučujících se šijou další. Sám jsem ve své hodině odevzdání mobilů zkusil a pozitivní reakcí žáků jsem byl mile překvapen. Mnozí dokonce uvítali, že je během hodiny nic nerozptyluje…

ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora

Zdenka Mačinová: Používání mobilních telefonů a dalších zařízení u nás ve škole je ošetřeno ve školním řádu. Děti mohou tato zařízení do školy nosit, ale o hodinách musí být mobily vypnuty a uloženy v taškách. Při nedodržení tohoto nařízení může vyučující žákovi mobil odebrat do konce hodiny a vypnutý ho nechá ležet na katedře. Po hodině ho žákovi vrátí a rodičům oznámí nerespektování školního řádu. Výjimku tvoří situace, kdy vyučující žáky vyzve, aby s jeho souhlasem použili tato zařízení ve výuce. Žáci nesmí pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby, používat komunikační technologie a internet k úmyslnému ublížení druhým a k takovým činnostem, které mají někoho záměrně poškodit. Chování, které vykazuje znaky kyberšikany, může být kvalifikováno jako zvlášť hrubé poškození školního řádu. O přestávkách může být mobil zapnutý, ale nesmí omezovat svobodu druhé osoby. Dobíjet mobilní telefony, tablety a notebooky je ve škole z důvodu bezpečnosti zakázáno. Pro žáky je v prvním patře budovy na druhém stupni k dispozici nezabezpečená wifi síť, kterou mohou využívat o přestávkách.

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Josef Vavřinec: Součástí školního řádu je i pokyn k používání mobilních telefonů ve škole. Při vyučování by žáci mobil používat neměli, o přestávce mobil používat mohou. Při závěrečných zkouškách, maturitní zkoušce a různých testech žáci mobil dávají na určené místo v učebně dle pokynu vyučujícího. Aktivní používání mobilních telefonů při výuce záleží na vyučujícím. Pokud vyhodnotí situaci, že mobil bude skutečně přínosem pro žáka a danou vyučovanou látku, může žákům mobil dovolit použít. Zde ovšem vyučující musí dokázat ohlídat, aby mobil byl opravdu využit ku prospěchu výuky. Máme zpracovaný řád k používání mobilních telefonů, zde je přesně popsáno, kdy mobil nesmí být používán a jaké sankce vyplývají z porušení daného řádu. Nabízíme žákům i možnost ponechat si mobil na určeném místě ve škole, kde je mobil uschován a žák si ho může po vyučování vyzvednout. V případě, že žák použije mobil k nepovolenym činnostem, např. hry, SMS, facebook apod., vyučující mobil v obálce (žák si smí vyndat paměťovou SIM kartu) odevzdá řediteli školy. Vše je zdokumentováno  a zákonní zástupci jsou vyzváni k převzetí mobilu, případně je určen termín, kdy si mobil může žák vyzvednout. Žákovi je uděleno výchovné opatření, může být svolána i vychovná komise, která řeší chování žáků.

ZŠ Malešov

Jana Schneiderwindová: Žáci prvního stupně mají vypnuté mobily uložené ve svých aktovkách po celou dobu pobytu ve škole. Mohou je použít za účelem nutného telefonátu se zákonnými zástupci mimo výuku (např: zdravotní obtíže).

Žáci druhého stupně mají vypnuté mobily během vyučování uložené v aktovce. O přestávkách je mohou plně využívat. Využít je mohou i během výuky jako učební pomůcku po schválení vyučujícím (např: v matematice jako kalkulačku, ve Vv k vyhledávání obrázků, v Cj k vyhledávání slovíček, další aplikace vhodné k výuce).

Ve školním řádu máme ustanovené podmínky viz předcházející informace. Porušení zásad je řešeno zabavením mobilu a jeho uložením ve školním trezoru. Takto zabavené mobily vyzvedávají zákonní zástupci žáka, kteří jsou o prohřešku a následujícím postupu vyrozuměni prostřednictvím žákovské knížky.

ZŠ Sadová Čáslav

Václav Vondra: Ve školním řádu máme uvedeno, že během výuky mají děti mobilní telefony vypnuté a uložené v tašce. O přestávkách používání mobilů zakázalo bývalé vedení během loňského školního roku. Aktivní používání o předmětech záleží na rozhodnutí jednotlivých vyučujících, osobně jsem povoloval v matematice používání kalkulačky - žáci stejně postupně zjistili, že klasická kalkulačka je lepší. Sankce konkrétně stanovené na používání mobilů nemáme, vzhledem k tomu, že záležitost řeší školní řád.

Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Kamil Navrátil: Žáci si telefon do školy přinést mohou, jeho používání ale řídí školní řád. Dle školního řádu musí mít žáci během vyučovacích hodin své mobilní telefony vypnuté a uložené ve školní aktovce či batohu (tedy nesmí je mít na stole či v lavicích). Mobil mohou žáci využívat pouze tehdy, když je k tomu vyzve vyučující (např. různé aplikace, používání překladače v hodinách cizích jazyků atd.). Pokud se žák proti školnímu řádu proviní (použije mobilní telefon) ve výuce, následují kázeňská opatření v pořadí napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

res