vv auto
Reklama

Před Vánočním koncertem Gaudeamus pokřtí kalendář profesorů gymnázia

15. prosinec 2014, 20:49
(aktualizováno: 15. prosinec 2014, 20:49)

Kutná Hora - Gymnázium Jiřího Ortena si vás dovoluje pozvat na tradiční Vánoční koncert studentského pěveckého souboru Gaudeamus, který se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 18 hodin.

Před vlastním koncertem proběhne slavnostní křest kalendáře profesorů gymnázia. Jed­ná se o spo­leč­ný pří­spě­vek uči­te­lů, stu­den­tů a přá­tel Gymnázia Jiřího Ortena do ve­řej­né sbír­ky ne­zisko­vé or­ga­ni­za­ce Zdra­vot­ní klaun.

Pří­spěv­kem v mi­ni­mál­ní hod­no­tě 99 Kč po­mů­že­te nejen Zdra­vot­ní­mu klau­no­vi ro­ze­smát dě­ti v ko­lín­ské ne­moc­ni­ci, ale ja­ko po­dě­ko­vá­ní zís­ká­te ka­len­dář pro rok 2015 v du­chu tzv. zla­tých dva­cá­tých let. Mů­že­te se tě­šit na re­tro fo­to­gra­fie uči­te­lů na­vo­zu­jí­cí at­mo­sfé­ru dávno uply­nu­lé­ho ča­su a to jak v pro­sto­rách na­ší ško­ly, tak v ma­leb­ných zá­kou­tích Kut­né Ho­ry.

Sbír­ka byla za­há­je­na v pon­dě­lí 15. pro­sin­ce a mož­nost při­spět bu­de ta­ké na le­toš­ním Vá­noč­ním kon­cer­tu 18. prosince 2014.

Gymnázium pro vás připravilo dvě ver­ze ka­len­dá­řů:
Ja­ko za sta­rých ča­sů I. (uči­te­lé a Kut­ná Ho­ra)
Ja­ko za sta­rých ča­sů II. (ve­de­ní ško­ly, uči­te­lé a za­hra­da GJO)

Více o kalendáři na: http://www.gymkh.cz/Dom%C5%AF/tabid/40/EntryId/1203/Community-service-nejen-ucitelu-GJO.aspx

tz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Před Vánočním koncertem Gaudeamus pokřtí kalendář profesorů gymnázia

Před Vánočním koncertem Gaudeamus pokřtí kalendář profesorů gymnázia

15. prosinec 2014
(aktualizováno: 15. prosinec 2014, 20:49)

Kutná Hora - Gymnázium Jiřího Ortena si vás dovoluje pozvat na tradiční Vánoční koncert studentského pěveckého souboru Gaudeamus, který se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 18 hodin.

Před vlastním koncertem proběhne slavnostní křest kalendáře profesorů gymnázia. Jed­ná se o spo­leč­ný pří­spě­vek uči­te­lů, stu­den­tů a přá­tel Gymnázia Jiřího Ortena do ve­řej­né sbír­ky ne­zisko­vé or­ga­ni­za­ce Zdra­vot­ní klaun.

Pří­spěv­kem v mi­ni­mál­ní hod­no­tě 99 Kč po­mů­že­te nejen Zdra­vot­ní­mu klau­no­vi ro­ze­smát dě­ti v ko­lín­ské ne­moc­ni­ci, ale ja­ko po­dě­ko­vá­ní zís­ká­te ka­len­dář pro rok 2015 v du­chu tzv. zla­tých dva­cá­tých let. Mů­že­te se tě­šit na re­tro fo­to­gra­fie uči­te­lů na­vo­zu­jí­cí at­mo­sfé­ru dávno uply­nu­lé­ho ča­su a to jak v pro­sto­rách na­ší ško­ly, tak v ma­leb­ných zá­kou­tích Kut­né Ho­ry.

Sbír­ka byla za­há­je­na v pon­dě­lí 15. pro­sin­ce a mož­nost při­spět bu­de ta­ké na le­toš­ním Vá­noč­ním kon­cer­tu 18. prosince 2014.

Gymnázium pro vás připravilo dvě ver­ze ka­len­dá­řů:
Ja­ko za sta­rých ča­sů I. (uči­te­lé a Kut­ná Ho­ra)
Ja­ko za sta­rých ča­sů II. (ve­de­ní ško­ly, uči­te­lé a za­hra­da GJO)

Více o kalendáři na: http://www.gymkh.cz/Dom%C5%AF/tabid/40/EntryId/1203/Community-service-nejen-ucitelu-GJO.aspx

tz