Domaro
Reklama

NÁZOR: Josef Ruml zaslal starostovi Vlastislavu Málkovi otevřený dopis

6. květen 2022, 08:02

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info.

Otevřený dopis

Věc: Upozornění na jednání starosty města pana JUDr. V. Málka, které je v přímém rozporu se Zákonem o obcích - Zákon č. 128/2000 Sb. 11. duben 2022 - zasedání zastupitelstva obce.

Na otázky o aktuálním stavu Městské nemocnice, které jsem položil starostovi města nebyl schopen on, ani radní pro zdravotnictví, paní MUDr. Mandáková, podat jedinou reálnou odpověď. V zoufale neudržitelné situaci slíbil starosta města konání "pracovního jednání zastupitelů", bez udání termínu. Opoziční zastupitelé požádali 26. dubna 2022 nutným počtem podpisů (dle zákona) o svolání, byť pracovního jednání zastupitelů, za přítomnosti veřejnosti, což starosta města dopisem ze dne 30. dubna 2022 odmítl! Uvedl velmi chabé důvody, navíc v rozporu se Zákonem o obcích.

Důrazně upozorňuji: Zákon o obcích (č. 128/2000Sb.) nezná pojem "pracovní" jednání zastupitelů - § 92 zákona, zná pouze pojem "zasedání zastupitelstva obce" (!), navíc § 93 jasně a bez výjimek stanovuje - zasedání zastupitelstva obce je veřejné!

Zdůvodnění pana starosty, že obdobná jednání se uskutečnila i v minulosti je právně zcela chybné a zavádějící, neboť se vždy jednalo o poradu zastupitelů krátce před konáním řádného zasedání zastupitelstva pro doplnění informací zastupitelům a navíc - konání "pracovního" jednání, které je v rozporu se Zákonem o obcích, nelze ospravedlňovat zcela odlišným precedentem z minulosti. Rovněž zdůvodňování neveřejného jednání s odkazem na citlivé osobní údaje je holým nesmyslem a pouhou výmluvou.

Připravované "pracovní" jednání zastupitelů 9. května 2022 jako neveřejné, bez účasti občanů, je v rozporu se Zákonem o obcích a tedy zcela mimo právní rámec. Znovu opakuji: Každé zasedání zastupitelstva je podle § 93 Zákona o obcích veřejné a to zcela bez výjimky!!!

Zbývá jediná otázka: Proč starosta města pan JUDr. V. Málek trvá na neveřejném "pracovním" jednání zastupitelů o aktuálním stavu Městské nemocnice? Nabízí se jednoduchá odpověď. Není motivací pro neveřejné jednání pouze strach z otázek a reakcí občanů města? Nemocnice je majetkem města, tedy jeho občanů, nikoli zastupitelů v čele se starostou JUDr. Málkem! Kam se vytratila transparentnost a otevřenost? Občané města mají nezadatelné právo, navíc ze zákona, účastnit se zasedání zastupitelstva v tak závažné záležitosti jakou je stav nemocnice, kterou odpovědní přivedli k personálnímu kolapsu. Jako nejvyšší představitel města a navíc právník, si pan starosta musí tuto skutečnost uvědomovat a bezodkladně svolat zasedání zastupitelstva obce - ostatně mu to přímo ukládá zákon!

S přáním pevného zdraví.
ing. Josef Ruml - občan města

Odpověď starosty Vlastislava Málka

Obrátil se na Vás pan ing. Ruml s žádostí o zveřejnění svého přípisu, který adresoval mně, radním a redakci Čáslavských novin s žádostí, abych s jeho přípisem seznámil všechny zastupitele města. Učinil jsem tak níže připojeným mailem. Osobně nepovažuji za vhodné vnitřní komunikaci zastupitelů veřejně prezentovat, pokud se však ing. Ruml domáhá zveřejňovat svůj přípis, pak pro vyváženost posílám i můj mail, kterým jsem jeho přání vyplnil.

Nemyslím si, že to něčemu prospěje, čáslavské nemocnici, jejím zaměstnancům i pacientům vůbec ne. Na druhou stranu nemohu přecházet uvádění nepravdivých informací a neustálou snahu o skandalizaci mojí osoby, ke které ze strany pana ing. Rumla nepřetržitě dochází. Slouží mu k tomu zejména Nnoviny a jak je vidět, jeho snaha o prosazení se v dalších mediích nachází naplnění též v přeposlání jeho přípisu též do Vaší redakce a Vaším prostřednictvím k Vašim čtenářům. Všem, kteří podobné formy komunikace považují za pokleslé a cítí se tím obtěžováni, se omlouvám, že donucen okolnostmi se do toho zapojuji.

E-mail adresovaný zastupitelům

Vážené kolegyně a vážení kolegové zastupitelé,

přeposílám Vám mail od Ing. Rumla, který jsem obdržel 3.5.2022. Tento pán se pasuje do role jakéhosi vykladače práva a na tomto základě činí závěry, které jsou nepodložené. Ještě více mě překvapuje, že hodnotí vnitřní komunikaci zastupitelů, která mu nebyla určena.  Očekával bych, že reagovat a vyjadřovat své názory a přání budou ti, mezi kterými komunikace probíhá. To je ale volba některých z Vás. Shrnu tedy fakta:

1) V souladu se slibem, který jsem dal veřejně na zastupitelstva města 11.4. jsem svolal na 9.5. od 17,00 hod. pracovní zasedání zastupitelů města do zasedací místnosti č.10 v budově radnice. Navrhl jsem pracovní zasedání zastupitelů,  návrh jsem zdůvodnil a toto jednání jsem svolal.

2) 27.4. jsem obdržel žádost osmi zastupitelů, aby toto mnou svolané pracovní zasedání zastupitelů bylo veřejné, konalo se v prostorách, které umožní přístup veřejnosti a průběh jednání byl vysílán on-line, jako je tomu v případě řádných zasedání zastupitelstva.

3) Reagoval jsem na tuto žádost mailem, který jsem Vás zaslal 30.4. s konstatováním, že jsem pochopil, že si nepřejete konání pracovního zasedání bez účasti veřejnosti, ale o svolání mimořádného zasedání v souladu se zákonem jste nepožádali. Ujistil jsem Vás, že pokud tak učiníte, tak této žádosti samozřejmě vyhovím. Nemám žádné obavy z veřejného projednávání situace v nemocnici, nemám co skrývat a tajit před veřejností. Pracovní zasedání zastupitelů svolané na 9.5. jsem nezrušil a záleží na rozhodnutí každého ze zastupitelů, zda se ho zúčastní. Pro mě je podstatné, že se uskuteční  s možností diskutovat všechny otázky, včetně těch, které mimo jiné někteří opoziční zastupitelé i samotný  ing. Ruml při mimořádném zasedání zastupitelstva v červenci 2020 považovali za nevhodné na takovém jednání sdělovat a zveřejňovat.

4) Řádná zasedání zastupitelstva svolávám jako  starosta v souladu s plánem zasedání, který byl schválen na prosincovém zasedání pro rok 2022.

5) Dne 3.5. byla na radnici předána žádost 9 zastupitelů o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, jehož jediným bodem programu by měly být informace o stavu Městské nemocnice Čáslav ( žádost přikládám ) Této žádosti samozřejmě vyhovím a v souladu se zákonem toto mimořádné zasedání zastupitelstva svolám.

6) Považuji za nevhodné, aby docházelo ke zbytečné eskalaci napětí z důvodu rozdílných výkladů právních pojmů a zvyklostí. V minulém období se též konala pracovní zasedání zastupitelů. Z důvodů, které jsem zmínil, jsem to považoval za vhodné i nyní před projednáním problematiky na řádném nebo mimořádném zasedání zastupitelstva. Svolání takového pracovního jednání lze uskutečnit méně formálním způsobem než řádné či mimořádné zasedání zastupitelstva. Nehodlám vystavit jakémukoliv zpochybnění budoucí zasedání zastupitelstva, na němž by mohlo být přijímáno usnesení a toto následně zpochybněno z důvodu neplatného svolání zastupitelstva. To musí být svoláno v souladu se zákonem. Podle § 93 odst. 1 zákona o obcích obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání. Informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce.

7) Vyjádření a komentáře Ing. Rumla nebudu komentovat. Pokud žádá „pokorně“ o seznámení s vlastním přípisem ostatní zastupitele člověk, pro něhož je pokora naprosto cizí pojem a dme se naopak pýchou nad vlastní dokonalostí a znalostí všeho, k čemu má potřebu se vyjadřovat, je to jen „protimluv“. Věřím, že se nám od něho dostane i vysvětlení zvláštního pojmu „odlišný precedent“ včetně účelového použití s odkazem na historické souvislosti s názory Dr. Beneše či prezidenta Masaryka.  Za podstatné považuji ale jiné dvě skutečnosti.  Zastupitelům nabízím možnost pracovního zasedání zastupitelů 9.5. a k  žádosti devíti zastupitelů svolám mimořádné zasedání zastupitelstva města.  Vše ostatní považuji za zbytečnou bouři ve sklenici vody.  Je na každém z nás, čemu dává přednost a co považuje za účelné a potřebné.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
NÁZOR: Josef Ruml zaslal starostovi Vlastislavu Málkovi otevřený dopis

NÁZOR: Josef Ruml zaslal starostovi Vlastislavu Málkovi otevřený dopis

6. Květen 2022

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info.

Otevřený dopis

Věc: Upozornění na jednání starosty města pana JUDr. V. Málka, které je v přímém rozporu se Zákonem o obcích - Zákon č. 128/2000 Sb. 11. duben 2022 - zasedání zastupitelstva obce.

Na otázky o aktuálním stavu Městské nemocnice, které jsem položil starostovi města nebyl schopen on, ani radní pro zdravotnictví, paní MUDr. Mandáková, podat jedinou reálnou odpověď. V zoufale neudržitelné situaci slíbil starosta města konání "pracovního jednání zastupitelů", bez udání termínu. Opoziční zastupitelé požádali 26. dubna 2022 nutným počtem podpisů (dle zákona) o svolání, byť pracovního jednání zastupitelů, za přítomnosti veřejnosti, což starosta města dopisem ze dne 30. dubna 2022 odmítl! Uvedl velmi chabé důvody, navíc v rozporu se Zákonem o obcích.

Důrazně upozorňuji: Zákon o obcích (č. 128/2000Sb.) nezná pojem "pracovní" jednání zastupitelů - § 92 zákona, zná pouze pojem "zasedání zastupitelstva obce" (!), navíc § 93 jasně a bez výjimek stanovuje - zasedání zastupitelstva obce je veřejné!

Zdůvodnění pana starosty, že obdobná jednání se uskutečnila i v minulosti je právně zcela chybné a zavádějící, neboť se vždy jednalo o poradu zastupitelů krátce před konáním řádného zasedání zastupitelstva pro doplnění informací zastupitelům a navíc - konání "pracovního" jednání, které je v rozporu se Zákonem o obcích, nelze ospravedlňovat zcela odlišným precedentem z minulosti. Rovněž zdůvodňování neveřejného jednání s odkazem na citlivé osobní údaje je holým nesmyslem a pouhou výmluvou.

Připravované "pracovní" jednání zastupitelů 9. května 2022 jako neveřejné, bez účasti občanů, je v rozporu se Zákonem o obcích a tedy zcela mimo právní rámec. Znovu opakuji: Každé zasedání zastupitelstva je podle § 93 Zákona o obcích veřejné a to zcela bez výjimky!!!

Zbývá jediná otázka: Proč starosta města pan JUDr. V. Málek trvá na neveřejném "pracovním" jednání zastupitelů o aktuálním stavu Městské nemocnice? Nabízí se jednoduchá odpověď. Není motivací pro neveřejné jednání pouze strach z otázek a reakcí občanů města? Nemocnice je majetkem města, tedy jeho občanů, nikoli zastupitelů v čele se starostou JUDr. Málkem! Kam se vytratila transparentnost a otevřenost? Občané města mají nezadatelné právo, navíc ze zákona, účastnit se zasedání zastupitelstva v tak závažné záležitosti jakou je stav nemocnice, kterou odpovědní přivedli k personálnímu kolapsu. Jako nejvyšší představitel města a navíc právník, si pan starosta musí tuto skutečnost uvědomovat a bezodkladně svolat zasedání zastupitelstva obce - ostatně mu to přímo ukládá zákon!

S přáním pevného zdraví.
ing. Josef Ruml - občan města

Odpověď starosty Vlastislava Málka

Obrátil se na Vás pan ing. Ruml s žádostí o zveřejnění svého přípisu, který adresoval mně, radním a redakci Čáslavských novin s žádostí, abych s jeho přípisem seznámil všechny zastupitele města. Učinil jsem tak níže připojeným mailem. Osobně nepovažuji za vhodné vnitřní komunikaci zastupitelů veřejně prezentovat, pokud se však ing. Ruml domáhá zveřejňovat svůj přípis, pak pro vyváženost posílám i můj mail, kterým jsem jeho přání vyplnil.

Nemyslím si, že to něčemu prospěje, čáslavské nemocnici, jejím zaměstnancům i pacientům vůbec ne. Na druhou stranu nemohu přecházet uvádění nepravdivých informací a neustálou snahu o skandalizaci mojí osoby, ke které ze strany pana ing. Rumla nepřetržitě dochází. Slouží mu k tomu zejména Nnoviny a jak je vidět, jeho snaha o prosazení se v dalších mediích nachází naplnění též v přeposlání jeho přípisu též do Vaší redakce a Vaším prostřednictvím k Vašim čtenářům. Všem, kteří podobné formy komunikace považují za pokleslé a cítí se tím obtěžováni, se omlouvám, že donucen okolnostmi se do toho zapojuji.

E-mail adresovaný zastupitelům

Vážené kolegyně a vážení kolegové zastupitelé,

přeposílám Vám mail od Ing. Rumla, který jsem obdržel 3.5.2022. Tento pán se pasuje do role jakéhosi vykladače práva a na tomto základě činí závěry, které jsou nepodložené. Ještě více mě překvapuje, že hodnotí vnitřní komunikaci zastupitelů, která mu nebyla určena.  Očekával bych, že reagovat a vyjadřovat své názory a přání budou ti, mezi kterými komunikace probíhá. To je ale volba některých z Vás. Shrnu tedy fakta:

1) V souladu se slibem, který jsem dal veřejně na zastupitelstva města 11.4. jsem svolal na 9.5. od 17,00 hod. pracovní zasedání zastupitelů města do zasedací místnosti č.10 v budově radnice. Navrhl jsem pracovní zasedání zastupitelů,  návrh jsem zdůvodnil a toto jednání jsem svolal.

2) 27.4. jsem obdržel žádost osmi zastupitelů, aby toto mnou svolané pracovní zasedání zastupitelů bylo veřejné, konalo se v prostorách, které umožní přístup veřejnosti a průběh jednání byl vysílán on-line, jako je tomu v případě řádných zasedání zastupitelstva.

3) Reagoval jsem na tuto žádost mailem, který jsem Vás zaslal 30.4. s konstatováním, že jsem pochopil, že si nepřejete konání pracovního zasedání bez účasti veřejnosti, ale o svolání mimořádného zasedání v souladu se zákonem jste nepožádali. Ujistil jsem Vás, že pokud tak učiníte, tak této žádosti samozřejmě vyhovím. Nemám žádné obavy z veřejného projednávání situace v nemocnici, nemám co skrývat a tajit před veřejností. Pracovní zasedání zastupitelů svolané na 9.5. jsem nezrušil a záleží na rozhodnutí každého ze zastupitelů, zda se ho zúčastní. Pro mě je podstatné, že se uskuteční  s možností diskutovat všechny otázky, včetně těch, které mimo jiné někteří opoziční zastupitelé i samotný  ing. Ruml při mimořádném zasedání zastupitelstva v červenci 2020 považovali za nevhodné na takovém jednání sdělovat a zveřejňovat.

4) Řádná zasedání zastupitelstva svolávám jako  starosta v souladu s plánem zasedání, který byl schválen na prosincovém zasedání pro rok 2022.

5) Dne 3.5. byla na radnici předána žádost 9 zastupitelů o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, jehož jediným bodem programu by měly být informace o stavu Městské nemocnice Čáslav ( žádost přikládám ) Této žádosti samozřejmě vyhovím a v souladu se zákonem toto mimořádné zasedání zastupitelstva svolám.

6) Považuji za nevhodné, aby docházelo ke zbytečné eskalaci napětí z důvodu rozdílných výkladů právních pojmů a zvyklostí. V minulém období se též konala pracovní zasedání zastupitelů. Z důvodů, které jsem zmínil, jsem to považoval za vhodné i nyní před projednáním problematiky na řádném nebo mimořádném zasedání zastupitelstva. Svolání takového pracovního jednání lze uskutečnit méně formálním způsobem než řádné či mimořádné zasedání zastupitelstva. Nehodlám vystavit jakémukoliv zpochybnění budoucí zasedání zastupitelstva, na němž by mohlo být přijímáno usnesení a toto následně zpochybněno z důvodu neplatného svolání zastupitelstva. To musí být svoláno v souladu se zákonem. Podle § 93 odst. 1 zákona o obcích obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání. Informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce.

7) Vyjádření a komentáře Ing. Rumla nebudu komentovat. Pokud žádá „pokorně“ o seznámení s vlastním přípisem ostatní zastupitele člověk, pro něhož je pokora naprosto cizí pojem a dme se naopak pýchou nad vlastní dokonalostí a znalostí všeho, k čemu má potřebu se vyjadřovat, je to jen „protimluv“. Věřím, že se nám od něho dostane i vysvětlení zvláštního pojmu „odlišný precedent“ včetně účelového použití s odkazem na historické souvislosti s názory Dr. Beneše či prezidenta Masaryka.  Za podstatné považuji ale jiné dvě skutečnosti.  Zastupitelům nabízím možnost pracovního zasedání zastupitelů 9.5. a k  žádosti devíti zastupitelů svolám mimořádné zasedání zastupitelstva města.  Vše ostatní považuji za zbytečnou bouři ve sklenici vody.  Je na každém z nás, čemu dává přednost a co považuje za účelné a potřebné.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města

Zlata banka
Reklama