Gymnázium bude v celostátní přehlídce SOČ zastupovat Zuzana Blažejová

11. červen 2012, 09:45
(aktualizováno: 11. červen 2012, 09:47)

Kutná Hora - Gymnázium Jiřího Ortena je spolupořadatelem letošního 34. ročníku ce­lo­stát­ní pře­hlídky Stře­do­škol­ské od­bor­né čin­nos­ti, po­řá­da­né Ná­rod­ním in­sti­tu­tem dě­tí a mlá­de­že Mi­nis­ter­stva škol­ství, mlá­de­že a tě­lo­vý­cho­vy ČR pod zášti­tou Stře­do­čes­ké­ho kra­je. Prá­vě z to­ho­to dů­vo­du je na GJO vy­hlá­še­no v pá­tek 15. červ­na 2012 ře­di­tel­ské vol­no.

Stře­do­škol­ská od­bor­ná čin­nost (SOČ) je dob­ro­vol­nou zá­jmo­vou čin­nos­tí stu­den­tů všech ty­pů středních škol, kte­rou usku­tečňují ve svých ško­lách, mi­mo­škol­ních za­ří­ze­ních, klu­bech ne­bo in­di­vi­duál­ně. Vý­sled­kem účas­ti v SOČ je pak sa­mo­stat­ně vy­pra­co­va­ná prá­ce ne­bo učeb­ní po­můc­ka, kte­rá je před­k­ládá­na k od­bor­né­mu po­sou­ze­ní a ná­sled­ně je ob­ha­jo­vá­na před od­bor­nou po­ro­tou. Sou­těž SOČ pak kaž­do­roč­ně vy­hla­šu­je MŠMT ja­ko klá­ní nej­lé­pe ohod­no­ce­ných pra­cí v jed­nom z 18 sta­no­ve­ných věd­ních obo­rů a ty­to prá­ce po­stu­pu­jí do vyš­ších kol – okres­ních, kraj­ských a ce­lo­stát­ní­ho (ústřed­ní­ho).

Stu­den­ti mo­hou své od­bor­né prá­ce vy­tvá­řet v 18 sta­no­ve­ných věd­ních obo­rech, me­zi ni­miž lze na­lézt nejen např. ma­te­ma­ti­ku, in­for­ma­ti­ku, fy­zi­ku, che­mii a bi­o­lo­gii, ale ta­ké např. zdra­vot­nic­tví, ochra­nu a tvor­bu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, eko­no­mi­ku a stro­jí­ren­ství s prů­mys­lo­vým de­signem, ale ta­ké vě­dy hu­ma­nit­ní ja­ko je his­to­rie, pe­da­go­gi­ka ne­bo te­o­rie kul­tu­ry. O vý­zna­mu, ja­ký té­to stu­dent­ské sou­tě­ži při­klá­da­jí čes­ké vě­dec­ké in­sti­tu­ce, svěd­čí jis­tě fakt, že nad le­toš­ním 34. roč­ní­kem pře­vzal zášti­tu prof. Ing. Ji­ří Dra­hoš, DrSc., před­se­da Aka­de­mie věd ČR.

Stu­den­ti Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na se sou­tě­že SOČ účast­ní pra­vi­del­ně a mno­ho­krát již úspěš­ně re­pre­zen­to­va­li ško­lu nejen v kraj­ských pře­hlíd­kách, ale i v pře­hlíd­ce ce­lo­stát­ní. Ško­la však do­sud ni­kdy ne­mě­la tu čest hos­tit ce­lo­stát­ní ko­lo té­to pres­tiž­ní sou­tě­že – a o to je le­toš­ní roč­ník pro ško­lu (a po­taž­mo i pro měs­to Kut­ná Ho­ra) vý­znam­něj­ší.

Při­hlá­še­no je přes 300 tvůr­ců těch­to stu­dent­ských pra­cí, ale sa­mo­zřej­mě rov­něž ví­ce než sto vě­dec­kých pra­cov­ní­ků, kte­ří se sta­nou čle­ny jed­not­li­vých od­bor­ných ko­mi­sí, před ni­miž bu­dou au­to­ři své prá­ce ob­ha­jo­vat. Ty­to sou­těž­ní ob­ha­jo­by bu­dou zá­jem­cům ze stra­ny od­bor­né i laic­ké ve­řej­nos­ti pří­stup­né. Na pod­nět Doc. Ing. Mgr. Pet­ra Klá­na, CSc., se ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ka SOČ le­tos po­pr­vé po­ku­sí při­blí­žit od­bor­né prá­ce účast­ní­ků šir­ší­mu okru­hu zá­jem­ců (např. i z řad ve­řej­nos­ti) pro­střed­nic­tvím vol­ně pří­stup­ných pre­zen­ta­cí zpra­co­va­ných for­mou po­ste­rů (pla­ká­to­vých sdě­le­ní).

Kutnohorské gymnázium pro ten­to účel vy­tvo­řilo webo­vé strán­ky www.?sockh.?cz a do sí­tě ki­os­ků na­pro­gra­mo­valo apli­ka­ci, dí­ky kte­ré se mů­že­te do­zvě­dět dal­ší po­drob­nos­ti o sou­tě­ží­cích a je­jich ví­těz­ných pra­cích (po­řa­dí ob­ha­job pra­cí v rám­ci obo­rů, po­pi­sy a hod­no­ce­ní pra­cí, umís­tě­ní obhajob do uče­ben spo­lu s plá­ny ško­ly, vy­hle­dá­vá­ní dle au­to­ry uve­de­ných klí­čo­vých slov). Ty­to in­for­ma­ce jsou Vám do­stup­né na této ad­re­se.

Za kutnohorskou ško­lu bu­de­me dr­žet pal­ce Zuza­ně Bla­žejo­vé, kte­rá bu­de v sek­ci č. 6 Zdra­vot­nic­tví ob­ha­jo­vat svou ví­těz­nou prá­ci z kraj­ské­ho ko­la s ná­zvem Ver­te­bro­gen­ní syn­dro­my a je­jich léč­ba. Ob­ha­jo­by se budou konat v sobotu 16. června 2012 v bu­do­vě ško­ly, všich­ni jste sr­deč­ně zváni. Po­zvá­ní na so­bot­ní ob­ha­jo­by pla­tí nejen pro žáky, ale také pro zá­jem­ce z řad ab­sol­ven­tů, ro­di­čů či ve­řej­nos­ti.

Vla­di­slav Sla­ví­ček
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Gymnázium bude v celostátní přehlídce SOČ zastupovat Zuzana Blažejová

Gymnázium bude v celostátní přehlídce SOČ zastupovat Zuzana Blažejová

11. červen 2012
(aktualizováno: 11. červen 2012, 09:47)

Kutná Hora - Gymnázium Jiřího Ortena je spolupořadatelem letošního 34. ročníku ce­lo­stát­ní pře­hlídky Stře­do­škol­ské od­bor­né čin­nos­ti, po­řá­da­né Ná­rod­ním in­sti­tu­tem dě­tí a mlá­de­že Mi­nis­ter­stva škol­ství, mlá­de­že a tě­lo­vý­cho­vy ČR pod zášti­tou Stře­do­čes­ké­ho kra­je. Prá­vě z to­ho­to dů­vo­du je na GJO vy­hlá­še­no v pá­tek 15. červ­na 2012 ře­di­tel­ské vol­no.

Stře­do­škol­ská od­bor­ná čin­nost (SOČ) je dob­ro­vol­nou zá­jmo­vou čin­nos­tí stu­den­tů všech ty­pů středních škol, kte­rou usku­tečňují ve svých ško­lách, mi­mo­škol­ních za­ří­ze­ních, klu­bech ne­bo in­di­vi­duál­ně. Vý­sled­kem účas­ti v SOČ je pak sa­mo­stat­ně vy­pra­co­va­ná prá­ce ne­bo učeb­ní po­můc­ka, kte­rá je před­k­ládá­na k od­bor­né­mu po­sou­ze­ní a ná­sled­ně je ob­ha­jo­vá­na před od­bor­nou po­ro­tou. Sou­těž SOČ pak kaž­do­roč­ně vy­hla­šu­je MŠMT ja­ko klá­ní nej­lé­pe ohod­no­ce­ných pra­cí v jed­nom z 18 sta­no­ve­ných věd­ních obo­rů a ty­to prá­ce po­stu­pu­jí do vyš­ších kol – okres­ních, kraj­ských a ce­lo­stát­ní­ho (ústřed­ní­ho).

Stu­den­ti mo­hou své od­bor­né prá­ce vy­tvá­řet v 18 sta­no­ve­ných věd­ních obo­rech, me­zi ni­miž lze na­lézt nejen např. ma­te­ma­ti­ku, in­for­ma­ti­ku, fy­zi­ku, che­mii a bi­o­lo­gii, ale ta­ké např. zdra­vot­nic­tví, ochra­nu a tvor­bu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, eko­no­mi­ku a stro­jí­ren­ství s prů­mys­lo­vým de­signem, ale ta­ké vě­dy hu­ma­nit­ní ja­ko je his­to­rie, pe­da­go­gi­ka ne­bo te­o­rie kul­tu­ry. O vý­zna­mu, ja­ký té­to stu­dent­ské sou­tě­ži při­klá­da­jí čes­ké vě­dec­ké in­sti­tu­ce, svěd­čí jis­tě fakt, že nad le­toš­ním 34. roč­ní­kem pře­vzal zášti­tu prof. Ing. Ji­ří Dra­hoš, DrSc., před­se­da Aka­de­mie věd ČR.

Stu­den­ti Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na se sou­tě­že SOČ účast­ní pra­vi­del­ně a mno­ho­krát již úspěš­ně re­pre­zen­to­va­li ško­lu nejen v kraj­ských pře­hlíd­kách, ale i v pře­hlíd­ce ce­lo­stát­ní. Ško­la však do­sud ni­kdy ne­mě­la tu čest hos­tit ce­lo­stát­ní ko­lo té­to pres­tiž­ní sou­tě­že – a o to je le­toš­ní roč­ník pro ško­lu (a po­taž­mo i pro měs­to Kut­ná Ho­ra) vý­znam­něj­ší.

Při­hlá­še­no je přes 300 tvůr­ců těch­to stu­dent­ských pra­cí, ale sa­mo­zřej­mě rov­něž ví­ce než sto vě­dec­kých pra­cov­ní­ků, kte­ří se sta­nou čle­ny jed­not­li­vých od­bor­ných ko­mi­sí, před ni­miž bu­dou au­to­ři své prá­ce ob­ha­jo­vat. Ty­to sou­těž­ní ob­ha­jo­by bu­dou zá­jem­cům ze stra­ny od­bor­né i laic­ké ve­řej­nos­ti pří­stup­né. Na pod­nět Doc. Ing. Mgr. Pet­ra Klá­na, CSc., se ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ka SOČ le­tos po­pr­vé po­ku­sí při­blí­žit od­bor­né prá­ce účast­ní­ků šir­ší­mu okru­hu zá­jem­ců (např. i z řad ve­řej­nos­ti) pro­střed­nic­tvím vol­ně pří­stup­ných pre­zen­ta­cí zpra­co­va­ných for­mou po­ste­rů (pla­ká­to­vých sdě­le­ní).

Kutnohorské gymnázium pro ten­to účel vy­tvo­řilo webo­vé strán­ky www.?sockh.?cz a do sí­tě ki­os­ků na­pro­gra­mo­valo apli­ka­ci, dí­ky kte­ré se mů­že­te do­zvě­dět dal­ší po­drob­nos­ti o sou­tě­ží­cích a je­jich ví­těz­ných pra­cích (po­řa­dí ob­ha­job pra­cí v rám­ci obo­rů, po­pi­sy a hod­no­ce­ní pra­cí, umís­tě­ní obhajob do uče­ben spo­lu s plá­ny ško­ly, vy­hle­dá­vá­ní dle au­to­ry uve­de­ných klí­čo­vých slov). Ty­to in­for­ma­ce jsou Vám do­stup­né na této ad­re­se.

Za kutnohorskou ško­lu bu­de­me dr­žet pal­ce Zuza­ně Bla­žejo­vé, kte­rá bu­de v sek­ci č. 6 Zdra­vot­nic­tví ob­ha­jo­vat svou ví­těz­nou prá­ci z kraj­ské­ho ko­la s ná­zvem Ver­te­bro­gen­ní syn­dro­my a je­jich léč­ba. Ob­ha­jo­by se budou konat v sobotu 16. června 2012 v bu­do­vě ško­ly, všich­ni jste sr­deč­ně zváni. Po­zvá­ní na so­bot­ní ob­ha­jo­by pla­tí nejen pro žáky, ale také pro zá­jem­ce z řad ab­sol­ven­tů, ro­di­čů či ve­řej­nos­ti.

Vla­di­slav Sla­ví­ček